Posted in Niveau A1

Zahlen 0-100 – ตัวเลข 0-100

มันค่อนข้างง่ายที่จะท่องจำตัวเลขต่างๆ เช่น หนึ่งสองสาม เป็นต้น แต่การเรียนรู้ที่แท้จริงของตัวเลขในภาษาใดๆ ก็ต้องใช้เวลา เพราะส่วนใหญ่การใช้ตัวเลขในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช้เพียงท่อง 1-10 แต่เป็นการบอกหมายเลขโทรศัพท์หรือการถามราคา

.

Die Zahlen 0 – 9

null นุล ศูนย์
eins ไอน์ส หนึ่ง

zwei

ไซว

สอง

drei ไดร สาม
vier เฟียร์ สี่
fünf ฟึนฟ์ ห้า
sechs เซ็คส์ หก
sieben ซีเบ็น เจ็ด
acht อัฆท์ แปด
neun นอยน เก้า

หมายเหตุ zwei (2) มักออกเสียงเป็น zwo (โซว) เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนกับ drei (3)

.

Die Zahlen 10 – 19

zehn เซน์ สิบ
elf แอ็ลฟ์ สิบเอ็ด
zwölf เซวิลฟ์ สิบสอง
dreizehn ไดรเซน์ สิบสาม
vierzehn เฟียร์เซน์ สิบสี่
fünfzehn ฟึนฟ์เซน์ สิบห้า
sechzehn เซ็คเซน์ สิบหก
siebzehn ซีบเซน์ สิบเจ็ด
achtzehn อัฆท์เซน์ สิบแปด
neunzehn นอยนเซน์ สิบเก้า

.

Die Zahlen 20 – 1000

zwanzig ซวานซิก ยี่สิบ
einundzwanzig ไอน์อุนด์ซวานชิก ยี่สิบเอ็ด
dreißig ไดรซิก สามสิบ
vierzig เฟียร์ซิก สี่สิบ
fünfzig ฟึนฟ์ซิก ห้าสิบ
sechzig เซ็คซิก หกสิบ
siebzig ซีบซิก เจ็ดสิบ
achtzig อัฆท์ซิก แปดสิบ
neunzig นอยนซิก เก้าสิบ
hundert หุนดาร์ท ร้อย
hunderteins หุนดาร์ทไอน์ส ร้อยหนึ่ง
zweihundert ไซวหุนดาร์ท สองร้อย
tausend เทาเซ็นท์ พัน

ตัวเลขหลักสิบผสมง่ายๆ โดยใช้ตัวเลข 1-9 และต่อท้ายด้วย +zig เช่น vier+zig = vierzig

หมายเหตุ

20 ผิดปกติ zwanzig

ส่วนหมายเลข 30, 60 และ 70 บิตเบี่ยงในการสะกดนิดหน่อย dreißig แทน dreizig (ß ไม่ใช่ z) sechzig แทน sechszig (ไม่มี s) และ siebenzig ได้ย่อลงเป็น siebzig

ในเยอรมัน คุณจะพูด einundzwanzig (21) (หนึ่งและยี่สิบ ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ด) ตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า 20 ผสมต่ามกฎนี่ zweiundzwanzig (22), einundreißig (31), dreiundvierzig (43) ฯลฯ

สำหรับตัวเลขมากกว่า hundert (100) รูปแบบก็จะเหมื่อนเดิม เช่น hundertfünfundzwanzig (125)

ตัวเลขหลักร้อยผสมโดยใช้ตัวเลข 1-9 และต่อท้ายด้วย +hundert, เช่น drei+ hundert = dreihundert และอื่น ๆ เช่น 215 ก็จะพูดว่า zweihundertfünfzehn

ตัวเลขจะยาวขนาดไหน ก็จะถูกเขียนเป็นหนึ่งคำเท่านั้น เช่น siebentausendachthundertsechsundneunzig (7896)

.

Bitte hören und ergänzen Sie die Zahlen.

Wie heißt ihr eigentlich?

พวกคุณชื่ออะไรกัน?

Ich heiße Anna.

ฉันชื่อ Anna

Ich heiße Thomas Bauer? Und du?

ผมชื่อ Thomas Bauer? และคุณ?

Marlene Steinmann. Hier, das ist meine Vistitenkarte. Vielleicht kommt ihr einmal nach Köln.

Marlene Steinmann. นี้เป็นนามบัตรของฉัน บางทีพวกคุณอาจจะมาโคโลญสักครั้งหนึ่ง

Danke, das ist nett. Oder du kommst mal nach Bremen.

ขอบคุณ หรือคุณมาเบรเมนสักครั้ง

Ja, vielleicht. Und wo wohnt ihr?

ใช่ อาจจะ และคุณอยู่ที่ไหน?

Meine Adresse ist Sandhofstraße

ที่อยู่ของฉันคือSandhofstraße

Sonthof……

Nein, nein. Sandhof: S-a-n-d-h-o-f

Also: Sandhofstraße, Bremen.

Ja, … Bremen.

Gut. Und deine Telefonnummer? ….

โอเค และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณล่ะ

__________ . Alles klar. Dann noch gute Reise!

เรียบร้อย ถ้าอย่างงั้น ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสติภาพ!

Danke. Bis bald!

ขอบคุณ แล้วพบกันใหม่

Tschüs.

ลาก่อน

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้พื้นฐานของเบอร์ 0-100 แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Wortschatz 1.8 Zahlen

Übungsblatt 1.8

Test Zahlen 1-100

Test Telefonnummern im Internet suchen

Test Postleitzahlen im Internet suchen 

Posted in Niveau A1

บทที่ 1.7 Konjugation – การผันหรือกระจายกริยา

ไวยากรณ์ที่สำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในภาษาเยอรมันคือ การผันหรือกระจายคำกริยา เพราะมันจะช่วยชี้ให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจในทันทีว่า ผู้กระทำในประโยคคือใคร

ในภาษาเยอรมันคำกริยาจะต้องกระจายตามประธานของประโยคตามกฎเบื้องต้นดังนี

.

คำกริยา (Verb)

schlafen ชลา เฟน นอนหลับ
lernen แลร์เนน เรียนรู้
fahren ฟาเรน ไป
arbeiten อาร์ไปเทน การทำงาน
verstehen แฟรสเท่เฮน เข้าใจ
spielen สพีเลน เล่น
reisen ไรเซน เดินทาง
machen มาเคน ทำ
kommen คอมเมน มา

.

Regelmässige Verben

kommen lernen verstehen wohnen machen
ich -e komm e lern e versteh e wohn e mach e
du -st komm st lern st versteh st wohn st mach st
er, sie, es -t komm t lern t versteh t wohn t mach t
wir -en komm en lern en versteh en wohn en mach en
ihr -t komm t lern t versteh t wohn t mach t
sie -en komm en lern en versteh en wohn en mach en
Sie -en komm en lern en versteh en wohn en mach en

คำกริยาเยอรมันส่วนใหญ่ในปัจจุบันกาลผันตามกฎข้างต้นนี้

.

หากคำกริยที่ลงท้ายต้วย d หรือ t เช่น arbeiten, antworten, senden และ entscheiden

arbeiten antworten
ich -e arbeit e antwort e
du est arbeit est antwort est
er, sie, es et arbeit et antwort et
wir -en arbeit en antwort en
ihr -et arbeit et antwort et
sie -en komm en lern en
Sie -en komm en lern en

.

Verben mit Vokalwechsel

fahren schlafen
ich -e fahre schlafe
du Umlaut +-st f ä hrst schl ä fst
er, sie, es Umlaut + -t f ä hrt schl ä ft
wir -en fahren schlafen
ihr -t fahrt schlaft
sie -en fahren schlafen
Sie -en fahren schlafen

คำกริยามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อประธานของประโยค เป็น บุรุษเอกพจน์ที่ 2 (du) และบุรุษเอกพจน์ที่ 3 (er, sie, es) หมายเหตุ: ไม่ใช้เสมอไปที่คำกริยาที่มี a มีการเปลี่ยนเสียงสระ

.

ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก wer?

Wer wohnt in Berlin? ใครอาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลิน?
Wer macht Urlaub? ใครพักร้อน?
Wer fährt nach Italien? ใครเดินทางไปอิตาลี?

.

Fragen und Antworten. (ตอบโดยใช้บทความในบทที่ 1.6 Personalpronomen สรรพนามบุรุษ)

 1. Wer fährt nach Italien?
 2. Wer reist viel?
 3. Wer arbeitet in Deutschland?
 4. Wer kommt aus Australien?
 5. Wer schläft?
 6. Wer schläft nicht?
 7. Wer fährt nach Köln?
 8. Wer macht Urlaub?
 9. Wer kommt aus Dortmund?

.

Dialog im Zug. Bitte hören und ergänzen Sie.

Wohin fahrt ihr? พวกคุณจะไปไหน?
Nach München. Und du? ไปมิวนิค และคุณ?
Nach Köln. Kommt ihr aus__________________? โคโลญจ์ พวกคุณมาจากหรือไม่
Ich komme aus Rzeszow. ผมมาจาก Rzeszow
Wie bitte. Woher kommst du? ประทานโทษ คุณมาจากไหนน่ะ?
Aus Rzeszow, aus ___________________. Ich spreche leider nicht gut deutsch. จาก Rzeszow, … ฉันพูดเยอรมันไม่ค่อยดี
Ah ja. Was macht ihr in ___________________ ? อ่าใช่ พวกคุณทำอะไรอยู่ใน
Wir machen Urlaub. Und dann fahren wir noch nach __________________. เรามาพักร้อน แล้วหลังจากนั้นเราเดินทางต่อไปยัง

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ตัวตั้งคำถาม wer? และการผันหรือกระจายกริยาในปัจจุบันกาลแล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.7

Posted in Niveau A1

บทที่ 1.6 Personalpronomen สรรพนามบุรุษ

ในบทเรียนนี้ เราจะมารู้จัก กับชื่อเมืองใหญ่ๆ ของประเทศเยอรมนี และสรรพนามบุรุษ

Ein Zug in Deutschland

 Bild 1.7 Zug  Bild 1.7 Zug2

Lesen Sie und Hören Sie.

Frau Schmidt kommt aus Dortmund.

Sie schläft.

นางสมิธมาจากดอร์ทมุนด์

เธอกำลังนอนหลับ

Lisa und Tobias schlafen nicht.

Sie spielen Karten.

ลิซ่าและโทเบียสไม่นอนหลับ

พวกเขาเล่นไพ่

Frau Schmidt, Lisa und Tobias fahren nach Italien.

Sie machen Urlaub.

นางสมิธ, ลิซ่าและโทเบียสไปอิตาลี

พวกเขาไปพักร้อน

.

Martin Miller ist aus Australien.

Er arbeitet in Deutschland.

Er ist Journalist.

มาร์ตินมิลเลอร์มาจากออสเตรเลีย

เขาทำงานในประเทศเยอรมนี

เขาเป็นนักข่าว

Martin reist viel.

Heute fährt er nach Köln, morgen vielleicht nach Leipzig, nach Frankfurt oder nach Hannover.

มาร์ตินเดินทางมาก

วันนี้เขาไปยังโคโลญ บางที่พรุ่งนี้เขาไปยังไลพซิกแฟรงค์เฟิร์ตหรือฮันโนเวอร์

Frau Mohr wohnt in Berlin.

Sie reist auch sehr viel.

Heute fährt sie nach Brüssel.

นางมอร์อาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลิน

เธอก็เดินทางมาก

วันนี้เธอไปยังกรุงบรัสเซลส์

.

Das sind Anna und Thomas.

Sie wohnen in Bremen.

Sie fahren nach Süddeutschland.

นี้คือแอนนาและโทมัส

พวกเขาอาศัยอยู่ที่เบรเมน

พวกเขาไปยังภาคใต้ของประเทศเยอรมนี

Anna kommt aus Polen.

Sie lernt in Bremen Deutsch und versteht schon ein bisschen Deutsch.

แอนนามาจากโปแลนด์

เธอเรียนภาษาเยอรมันที่เบรเมนและเข้าใจภาษาเยอรมันนิดหน่อย

Und das ist Marlene.

Sie ist Fotografin.

Sie fährt nach Köln.

และนี้คือมาร์ลีน

เธอเป็นช่างภาพ

เธอไปยังโคโลญ

.

Richtig oder Falsch. (จริงหรือเท็จ)

 1. Martin Miller kommt aus Afrika.
 2. Frau Mohr fährt nach Hannover.
 3. Frau Schmidt kommt aus Italien.
 4. Lisa und Tobias fahren nach Berlin.
 5. Anna wohnt in Bremen.
 6. Thomas und Anna fahren nach Polen.

.

สรรพนามบุรุษที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก

Frau Schmidt kommt aus Dortmund.

นางสมิธมาจากดอร์ทมุนด์

Sie schläft.

เธอกำลังนอนหลับ

.

Martin Miller ist aus Australien.

มาร์ตินมิลเลอร์มาจากออสเตรเลีย

Er arbeitet in Deutschland

เขาทำงานในประเทศเยอรมนี

.

Anna und Thomas wohnen in Bremen. แอนนาและโทมัสอาศัยอยู่ที่เบรเมน
Sie fahren nach Süddeutschland. พวกเขาไปยังภาคใต้ของประเทศเยอรมนี

.

Singular

เอกพจน์

Plural

พหูพจน์

ich

Du

Sie

er

sie

sie

สรรพนามบุรุษเป็นคำแทนตัวผู้พูด แทนตัวผู้ฟัง แทนตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึง

หมายเหตุ: ในภาษาเยอรมันสรรพนามบุรุษ sie มีถึง 3 ความหมาย วิธีเดียวที่จะบอกถึงความหมายคือการสังเกตการลงท้ายของคำกริยา

Bild 1.6 Personalpronomen

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้สรรพนามบุรุษแล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.6 Ein Zug in Deutschland 

Posted in Niveau A1

ตัวตั้งคำถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ – Fragewort: Wohin? Wo? Woher? bei Länder- und Städtenamen

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ และช่วยให้คุณเข้าใจคำแนะนำง่ายเกี่ยวกับทิศทาง

Bild 1.5 Europakarte

.

Lesen Sie.

Ein Zug.

รถไฟ

Wo ist der Zug?

In Deutschland.

รถไฟอยู่ที่ไหน?

ในประเทศเยอรมนี

Woher kommt er?

Aus Kopenhagen.

Oder vielleicht aus Moskau?

เขามาจากที่ไหน?

จากโคเปนเฮเกน

หรืออาจจะมาจากมอสโก

Wohin fährt der Zug?

รถไฟจะไปที่ไหน?

Vielleicht nach Wien?

Oder nach Paris?

บางทีอาจจะไปยังกรุงเวียนนา?

หรือไปยังกรุงปารีส?

Deutschland liegt mitten in Europa.

เยอรมนีตั้งอยู่ในใจกลางยุโรป

Jeden Tag fahren viele Menschen nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen.

ทุกวันผู้คนจำนวนมากไป ยังทิศเหนือ ยังทิศใต้ ยังทิศตะวันออกและยังทิศตะวันตก

 

.

Eine Reise planen (วางแผนการเดินทาง )

ไปหัดอ่านตารางรถไฟเยอรมันกันดู

.

ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก

Bild 1.6 Wohin Woher

 

Woher kommt der Zug? รถไฟมาจากที่ไหน?
Aus Kopenhagen. จากโคเปนเฮเกน

.

Wo ist der Zug? รถไฟอยู่ที่ไหน?
In Deutschland. ในประเทศเยอรมนี

.

Wohin fährt der Zug? รถไฟจะไปที่ไหน?
Nach Wien. ยังเวียนนา

คำคำถามเยอรมัน woher และ wohin บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ในขณะที่ wo ใช้ในคำถามสถานที่ที่ขาดการเคลื่อนไหว

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ตัวตั้งคำถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ Wo, Woher, Wohin แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.5 Mitten in Europa

Online Aktivität 1.5

Test 1.5 Der Zug

Test 1.5 Wohin? Woher?

 

Posted in Niveau A1

ตัวตั้งคำถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ – Fragewort: Wo? Woher?

ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก

Wo liegt Thailand? ประเทศไทยอยู่ที่ไหน?
In Asien. ในเอเชีย

.

Woher kommen die Produkte? ผลิตภัณฑ์มาจากที่ไหน
Sie kommen aus Asien. พวกเขามาจากเอเชีย

.

ผลิตภัณฑ์ Produkte

Tee ชา
Kaffee กาแฟ
Autos รถยนต์
Fotoapparate กล้อง
Wein ไวน์
Tomaten มะเขือเทศ
Computer คอมพิวเตอร์
Schokolade ช็อคโกแลต
Bier เบียร์
Bananen กล้วย
Zucker น้ำตาล
Zitronen มะนาว

.

In Deutschland finden Sie… (ในประเทศเยอรมนีคุณจะพบ…)

 

Bild 1.4 Produkte

.

Hören und sprechen Sie. ลองฟังและพูดตาม

 1. Zucker → Zucker? Woher? → Aus Kuba. Zucker aus Kuba.
 2. Bananen → Bananen? Woher? → Aus Ecuador. Bananen aus Ecuador.
 3. Autos → Autos? Woher? → Aus Japan. Autos aus Japan.

Autos – Deutschland, Tee – China, Tomaten – Spanien, Kaffee – Kolumbien, Wein – Frankreich,

Zitronen – Italien

.

+หลังจากคุณได้เรียนรู้ตัวตั้งคำถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ Wo, Woher และคำศัพท์มหวด Produkte แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Wortschatz 1.4. Produkte

Übungsblatt 1.4 Produkte

Test 1.4 Woher kommen die Produkte?

 

Posted in Niveau A1

Länder rund um den Globus – ประเทศต่างในโลก

วันนี้เราเรียนการถามและตอบเกี่ยวกับ ประเทศ

Bild 1.3 Weltkarte

.

Lesen Sie bitte. ลองอ่านบทความก่อนจะไปฟัง

Eine Weltkarte.

แผนที่โลก

Das ist Europa.

นี้คือยุโรป

Wo liegt die Schweiz?

Wo liegt Österreich?

Wo liegt Deutschland?

สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ไหน? ออสเตรียอยู่ที่ไหน?เยอรมนีอยู่ที่ไหน?

Deutschland, Österreich und die Schweiz liegen in Europa.

เยอรมนี ออสเตรีย และสวิสอยู่ในยุโรป

Hier sprechen viele Menschen Deutsch.

ที่นี่หลายคนพูดภาษาเยอรมัน

Wohnen Sie auch in Europa? Oder in Asien?

คุณอาศัยอยู่ในยุโรปหรือไม่? หรือในเอเชีย?

Und woher kommen Sie? Aus Afrika?

Aus Amerika oder aus Australien?

คุณมาจากไหน? จากแอฟริกา? จากอเมริกาหรือออสเตรเลีย?

.

ห้าทวีป – Die fünf Kontinente

Europa

ยุโรป

Asien

เอเชีย

Afrika

แอฟริกา

Amerika

อเมริกา

Australien

ออสเตรเลีย

.

ประเทศ– Die Länder

Das Amerika

Die USA

Die Vereinigten Staaten

อเมริกา

Das Belgien

เบลเยียม

Das China

ประเทศจีน

Das Dänemark

เดนมาร์ก

Das Ecuador

เอกวาดอร์

Das Frankreich

ฝรั่งเศส

Das Großbritannien

Das England

Das Vereinigte Königreich

ประเทศอังกฤษ

Das Honduras

ฮอนดูรัส

Der Iran

อิหร่าน

Das Japan

ญี่ปุ่น

Das Kenia

เคนยา

Das Luxemburg

ลักเซมเบิร์ก

Das Marokko

โมร็อกโก

Das Norwegen

นอร์เวย์

Das Oman

Die Vereinigten Emirate

โอมาน

Das Polen

โปแลนด์

Das Russland

รัสเซีย

Die Schweiz

สวิตเซอร์แลนด์

Das Tunesien

ตูนิเซีย

Das Ungarn

ฮังการี

Das Vietnam

เวียดนาม

Das Zypern

ประเทศไซปรัส

.

Der Artikel (คำนำหน้านาม)

คำนำหน้านามนี้ก็ยังใช้บอกเพศ และพหูพจน์

der

die

das

die

เพศผู้ชาย (maskulin)

เพศผู้หญิง (feminin)

เพศกลาง (neutral)

พหูพจน์ (plural)

ประเทศส่วนใหญ่ในภาษาเยอรมันเป็นเพศกลาง (neutral)

บางประเทศเป็นเพศผู้หญิง (feminin) เช่น die Schweiz และ die Türkei

และบางประเทศเป็นพหูพจน์ (plural) เช่น die Vereinigten Emirate หรือ die USA

ส่วนใหญ่ประเทศอิสลามเป็นเพศผู้ชาย (maskulin) เช่น der Irak, der Iran

.

Grammatik Länder

หน้าเว็บเหลานี้ คุณสามารถเรียนรู้ชื่อประเทศ ในเวลาเดียวกันคุณยังสามารถเพิ่มความรู้ด้านภูมิศาสตร์

Wortschatz 1.3 Laender und Kontinente

Aktivität 1.3 Länder in Südostasien

Aktivität 1.3 Länder in Westeuropa

Aktivität 1.3 Nationalflaggen in Europa

Aktivität 1.3 Länder auf der Welt

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ Länder และ Kontinente แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.3 Die Welt

Test 1.3 Wie heißen die Länder auf Deutsch?

Posted in Niveau A1

sich vorstellen

เมื่อพบกับชาวเยอรมัน คุณจำเป็นต้องรู้ ว่าคำพูดที่‘ไม่เป็นทางการ‘ (informell) สงวนไว้เฉพาะสำหรับเพื่อนสนิทและครอบครัว ในฐานะคนตรงค้ามเป็นคนแปลกหน้า คุณต้องใช้คำพูดที่‘เป็นทางการ‘ (formell) โดยใช้คำสรรพนาม Sie (‘คุณแบบเป็นทางการแทนที่จะใช้คำสรรพนาม du (‘คุณแบบไม่เป็นทางการ )

SIE (formell)

DU (informell)

Bild 1.2. Du

.

แนะนำตัวเอง

Wie heißen Sie?

วี ไฮเซ็น ซี

คุณชื่ออะไร? (formell)

Wie heißt du?

วี ไฮสท์ ดู

คุณชื่ออะไร? (informell)

Ich heiße …

Nein, ich heisse…

Mein Name ist …

อิก ไฮเซ่ …

ไนน์ อิก ไฮเซ

ไมน์ นาเม อิสท์

ผม/ฉันชื่อ …

ไม่ ผม/ฉันชื่อ

ชื่อของผม/ฉันคือ …

.

Sind Sie Herr/Frau …?

ซินด์ ซี แฮร / เฟรา …?

คุณคือคุณใช้ไหม? (formell)

Bist du Maria?

บิสท์ ดู มารีอา?

คุณชื่อมาเรียใช้ไหม?(informel)

Ja.

Nein, mein Name ist …

ยา

ไนน์ ไมน์ นาเม อิสท์

ใช้

ไม่ ชื่อของผม/ฉันคือ …

.

Woher kommen Sie?

โวแฮร คอมเม็น ซี

คุณมาจากที่ไหน (formell)

Woher kommst du?

โวแฮร คอมสท์ ดู

คุณมาจากที่ไหน (informell)

Ich komme aus …

อิก คอมเม เอาส

ผม/ฉันมาจาก

.

Wo wohnen Sie?

โว โวเน็น ซี

คุณอาศัยอยู่ที่ไหน (formell)

Wo wohnst du?

โว โวนสท์ ดู

คุณอาศัยอยู่ที่ไหน (informell)

Ich wohne in …

อิก โวเน อิน

ผม/ฉันอาศัยอยู่ใน

.

Übung

Hören Sie die Dialoge und nummerieren Sie. (ฟังไดอะล็อกและเรียงประโยค)

Guten Tag!

Ich komme aus Deutschland.

Guten Tag!

Woher kommen Sie?

In Frankfurt.

Und wo wohnen Sie?

Wie heißen Sie?

Mein Name ist Hansen.

Philipp.

Bist Du Maria?

Nein. Ich heiße Nina. Und Du?

Hallo!

Aus Deutschland.

Hallo! Woher kommst Du?

 

Posted in Niveau A1

Gruß- und Abschiedsformeln – คำทักทายและคำอำลา

ต่อไปนี้เป็นการรวมคำที่จำเป็นในการทักทาย (Begrüßung) และการอำลา (Verabschiedung) เป็นภาษาเยอรมัน

.

ทักทาย

Guten Morgen!

กูเท็น มอร์เก็น

สวัสดีตอนเช้า

Guten Tag!

กูเท็น ทาก

สวัสดี

Guten Abend!

กูเท็น อาเบ็นด
สวัสดีตอนเย็น

Gute Nacht!

กูเท นัคท

กูดไนท์

Grüß Gott!

กรืส ก๊อท

สวัสดี ใช้เฉพาะในภาคใต้ของเยอรมนีและออสเตรีย

Hallo!

ฮัลโล สวัสดี (in-formal)

Mahlzeit!

มาลไซท์

สวัสดี เมื่อเจอคนกินข้าว

Willkommen!

วิลค๊อมเม็น

ยินดีต้อนรับ

.

อำลา

Auf Wiedersehen!

เอาฟ วีดาร์เซน

ลาก่อน

Auf Wiederhören!

เอาฟ วีดาร์เฮอเร็น

ลาก่อน เมื่อคุยโทรศัพท์

Tschüs! / Tschau!

ชูซ / เชา ลาก่อน (in-formal)

Servus!

เซรวูส

ลาก่อน ใช้เฉพาะในภาคใต้ของเยอรมนีและออสเตรีย

Bis bald! / Bis später! / Bis nachher! / Bis dann!

บิส บัลท์ บิส ซแพทาร์ บิส นาคแฮร์ บิส ดัน

แล้วพบกันใหม่

Bis morgen!

บิส มอร์เก็น

แล้วพบกันพรุ่งนี้

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้คำทักทายและคำอำลาแล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.1 Guten Tag

Wortschatz 1.1 Gruß- und Abschiedsformeln

.

เรียนรู้วิธีการแนะนำตัวเองในภาษาเยอรมันกับ ERSTE SCHRITTE DEUTSCH

//vk.com/video_ext.php?oid=-72193828&id=171749593&hash=271e50e269461599&hd=2

Wortschatz

sich begrüßen ทักทาย
Guten Morgen! สวัสดีตอนเช้า!
Guten Tag, Frau Steller! สวัสดี Frau Steller!
Guten Abend, Herr Richter! สวัสดีตอนเย็น Herr Richter!
Hallo! ฮัลโล
sich verabschieden บอกลา
Auf Wiedersehen! ลาก่อน!
Tschüss! บ๊ายบาย
Schönen Tag noch. ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้นะ
Gute Nacht. ราตรีสวัสดิ์
Schlaf gut! นอนหลับฝันดี