Satzarten: Merkplakate – Unterrichtsmaterial im Fach Deutsch

การเรียงคำในประโยคภาษาเยอรมันเป็นเรื่องใหญ่ ตามหลักทั่วๆ ไปแล้ว การเรียงคำในประโยคบอกเล่า (Aussagesatz) หรือประโยคหลัก (Hauptsatz) ในภาษาเยอรมันเหมือนกับในภาษาไทย ประธาน (Subjekt) + คำกริยา (Verb) + กรรมหรือส่วนขยายประโยค (ถ้ามี) (Objekt/Ergänzung)

อ่านเพิ่มเติม “Aussagesatz”

Aussagesatz

grammatik-personalpronomen

คำบุรุษสรรพนาม (Personalpronomen) คือ สรรพนามที่ใช้แทนชื่อบุคคล ทั้งผู้พูด ผู้ฟัง หรือผู้ที่เรากล่าวถึง อาจเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “Personalpronomen”

Personalpronomen