Posted in Niveau A1

Wie ist das Wetter?

1

ในแบบฝึกหัดการอ่านนี้ คุณจะเพิ่มพูนความรู้ของคำศัพท์ และวลีเยอรมัน ที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายอากาศ และบอกอุณหภูมิ ทำความรู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นเพื่ออธิบายสภาพอากาศ ทั้ง คำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา

 

อ่านเพิ่มเติม “Wie ist das Wetter?”

Posted in Niveau A1

Mein Tag

GER_A1.2.0101S 2

วันนี้คุณทำอะไร? เรียนรู้วิธีการอธิบายกิจวัตรประจำวันของคุณด้วยการเรียนรู้คำและวลีใหม่สำหรับกิจกรรมประจำวัน นอกจากนี้คุณยังได้ทบทวนช่วงเวลาต่างๆ ของวัน และการบอกเวลาในภาษาเยอรมัน

อ่านเพิ่มเติม “Mein Tag”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 5

Ich kann jetzt…

Uhrzeit nennen บอกเวลา
Vorlieben ausdrücken บอกความชอบ
Wochentage nennen วันต่าง ๆ
Tagesablauf beschreiben อธิบายกิจวัตรประจำวัน
Schilder lesen อ่านป้าย
Anrufbeantworter abhören ฟังข้อความเสียง
Öffnungszeiten verstehen เข้าใจเวลาเปิดปิด

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 5”