English Courses

ตรงนี้ ครูขอแนะนำรูปแบบหลักสูตรต่าง ๆ ที่ครูสอนให้กับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น (Beginner)

 • ใบรับรองภาษาที่คู่กับระดับนี้คือ IELTS Basic Users
 • เอาไปประกอบการสมัครงาน
 • เข้าใจถ้อยคำที่คุ้นเคยและประโยคง่ายๆ แนะนำตัวเองและผู้อื่น รวมถึงตั้งคำถามผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป สื่อสารในระดับง่ายได้ในกรณีที่คู่สนทนาของคุณพูดช้าและชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ
หลักสูตร ระยะเวลา รายละเอียด
เรียนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

40 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-4 คาบ

ราคา: 10,000 บาท

เรียนถ้อยคำและฝึกทักษะ อ่าน ฟัง พูด เขียน ในระดับ Beginner

ทบทวนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 1-2 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

ทำความเข้าใจกับไวยากรณ์และทบทวนคำศัพท์ของระดับ Beginner อีกที

ติวสอบภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

 • สำหรับเด็ก
 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
ระดับละ 10 คาบ
คาบละ 60 นาทีไม่จำกัดคาบต่อสัปดาห์
ราคา: 3,500 บาท
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบวัดระดับ Beginner เท่านั้น
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

 • สำหรับเด็ก
 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

ฝึกทักษะ อ่านเขียน หรือ ฟังพูด ในระดับ Beginner

เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านระดับเบื้องต้น

 • สำหรับการทำงาน
 • สำหรับการศืกษาต่อ
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

เรียนถ้อยคำเฉพาะทางเและฝึกทักษะตรงจุดในระดับ Beginner

.

หลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษระดับพี้นฐาน (Elementary)

 • ใบรับรองภาษาที่คู่กับระดับนี้คือ Key English Test (KET), Scholastic Assessment Tests (SAT 1)
 • นำไปใช้ในการชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน สอบเข้ามัธยมไทย หรือสอบเข้าโรงเรียนประถมต่างประเทศ
 • เข้าใจประโยคและถ้อยคำที่ใช้เป็นประจำได้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและครอบครัว การซื้อของ งาน ชุมชนใกล้เคียง) สื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ซับซ้อนนัก บรรยายถึงที่มาและการศึกษาของตัวเอง
 • หลักสูตร
 • ระยะเวลา
 • รายละเอียด
เรียนภาษาอังกฤษระดับพี้นฐาน

40 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-4 คาบ

ราคา: 10,000 บาท

เรียนถ้อยคำและฝึกทักษะ อ่าน ฟัง พูด เขียน ในระดับ Elementary

ทบทวนภาษาอังกฤษระดับพี้นฐาน

20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 1-2 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

ทำความเข้าใจกับไวยากรณ์และทบทวนคำศัพท์ของระดับ Elementary อีกที

ติวสอบภาษาอังกฤษระดับพี้นฐาน

 • สำหรับเด็ก
 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
10 คาบ
คาบละ 60 นาที
ไม่จำกัดคาบต่อสัปดาห์
ราคา: 3,500 บาท
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบวัดระดับ Elementary เท่านั้น
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับพี้นฐาน

 • สำหรับเด็ก
 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

ฝึกทักษะ อ่านเขียน หรือ ฟังพูด ในระดับ Elementary

เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านระดับพี้นฐาน

 • สำหรับการทำงาน
 • สำหรับการศืกษาต่อ
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

เรียนถ้อยคำเฉพาะทางเและฝึกทักษะตรงจุดในระดับ Elementary

.

หลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน (Pre-Intermediate)

 • ใบรับรองภาษาที่คู่กับระดับนี้คือ IELTS 4.0-4.5, Prelimenary English Test (PET), TOEFL 57-86, TOEIC 550, Business English Certificate Prelimenary (BEC Prelim), ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT), Scholastic Assessment Tests (SAT 2)
 • นำไปใช้ในการชิงทุนศึกษาต่อระดับสูง สอบเข้ามหาวิทยาลัยไทย หรือสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต่างประเทศ
 • สามารถจับใจความหลักได้เมื่อใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง และสถานการณ์ที่ต้องพบเจอได้ระหว่างการเดินทาง แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่คุ้นเคย และสิ่งที่สนใจ อีกทั้งเล่าถึงประสบการณ์เหตุการณ์ความ ฝันความหวัง และเป้าหมาย
หลักสูตร ระยะเวลา รายละเอียด
เรียนภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

60 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-4 คาบ

ราคา: 12,000 บาท

เรียนถ้อยคำและฝึกทักษะ อ่าน ฟัง พูด เขียน ในระดับ Pre-Intermediate

ทบทวนภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 1-2 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

ทำความเข้าใจกับไวยากรณ์และทบทวนคำศัพท์ของระดับ Pre-Intermediate อีกที

ติวสอบภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

 • สำหรับเด็ก
 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
10 คาบ

คาบละ 60 นาที

ไม่จำกัดคาบต่อสัปดาห์

ราคา: 3,500 บาท
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบวัดระดับ Pre-Intermediate เท่านั้น
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

 • สำหรับเด็ก
 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

ฝึกทักษะ อ่านเขียน หรือ ฟังพูด ในระดับ Pre-Intermediate

เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านระดับเริ่มมาตรฐาน

 • สำหรับการทำงาน
 • สำหรับการศืกษาต่อ
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 5,000 บาท

เรียนถ้อยคำเฉพาะทางเและฝึกทักษะตรงจุดในระดับ Pre-Intermediate

.

หลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Intermediate)

  • ใบรับรองภาษาที่คู่กับระดับนี้คือ IELTS 5.0-6.5, First Certificate in English (FCE), TOEFL 87-109, TOEIC 785, Business English Certificate Advantage (BEC Vatange)
  • ต้องใช้ประกอบการสมัครมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือยื่นขอวีซ่าทำงาน
  • เข้าใจใจความหลักของบทความซับซ้อน ทั้งที่ว่าด้วยรูปธรรม และนามธรรม รวมถึงการอภิปรายในหัวข้อที่ถนัด โต้ตอบได้อย่างฉับพลัน และคล่องแคล่ว สื่อสารสนทนากับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายได้อย่างชัดเจน และละเอียด แสดงจุดยืนในประเด็นของการสนทนา บอกข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ได้
หลักสูตร ระยะเวลา รายละเอียด
เรียนภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
60 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-4 คาบ

ราคา: 18,000 บาท

เรียนถ้อยคำและฝึกทักษะ อ่าน ฟัง พูด เขียน ในระดับ Intermediate

ทบทวนภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

30 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 1-2 คาบ

ราคา: 9,000 บาท

ทำความเข้าใจกับไวยากรณ์และทบทวนคำศัพท์ของระดับ Intermediate อีกที

ติวสอบภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
10 คาบ
คาบละ 60 นาที
ไม่จำกัดคาบต่อสัปดาห์
ราคา: 3,500 บาท
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบวัดระดับ Intermediate เท่านั้น
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับเริ่มมาตรฐาน

 • สำหรับเยาวชน
 • สำหรับผู้ใหญ่
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 6,000 บาท

ฝึกทักษะ อ่านเขียน หรือ ฟังพูด ในระดับ Intermediate

เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านระดับเริ่มมาตรฐาน

 • สำหรับการทำงาน
 • สำหรับการศืกษาต่อ
20 คาบ

คาบละ 60 นาที

สัปดาห์ละ 2-3 คาบ

ราคา: 6,000 บาท

เรียนถ้อยคำเฉพาะทางเและฝึกทักษะตรงจุดในระดับ Intermediate

.

ราคาอื่นๆ

ต้องการจ่ายแบบรายชั่วโมง 350 บาท
ต้องการเหมาทีละ 10 ชม

ต้องการเหมาทีละ 20 ชม

3,000 บาท

5,000 บาท