Tests

แบบฝึกหัดเหล่านี้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับข้อสอบวัดระดับในทักษะด้านการอ่านและการเขียน จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม

Wiederholung Niveau A1

Prüfungsmaterial Goethe Niveau A1

Prüfungsmaterial Goethe Niveau A2

Prüfungsmaterial Goethe Niveau B1

Prüfungsmaterial Goethe Niveau B2

Prüfungsmaterial TestDAF

Prüfungsmaterial Goethe Niveau C2