Posted in Niveau A1

Buchstabieren

นี่คือบทที่ คุณมารู้จักตัวอักษรในภาษาเยอรมัน

Wortschatz

Deutsch ไทย Englisch
das Alphabet ตัวอักษร alphabet
A, B, C อา เบ ทเซ  
D, E, F เด เอ เอฟ  
G, H, I เก ฮา อี  
J, K, L ยอท คา เอ็ล  
M, N, O เอ็ม เอ็น โอ  
P, Q, R เพ คู แอรฺ  
S, T, U เอส เท อู  
V, W, X เฟา เว อิ๊กซฺ  
Y, Z อึ๊บซิลอน ทเซท  
ß เอสเซ็ท  
Ä, Ö, Ü แอ เออ อื  
EI, AI ไอ  
AU, ÄU, EU เอา ออย  
Können Sie das bitte buchstabieren? คุณช่วยสะกดทีได้ไหม Can you please spell that?
Wie schreibt man das? มันเขียนอย่างไร? How do you spell that?
Das schreibt man mit B. มันสะกดด้วย B That is spelled with B.
B wie Berta. B เหมือน Berta B like Berta.
  • ในภาษาเยอรมันมีตัวอักษรทั้งหมด 26 ตัว นอกจากนี้ยังมีตัวอักษรพิเศษอีก 4 ตัว ซึ่งเป็นตัวที่มี อุมเล้าท์ (Umlaut) หมายถึงจุดข้างบน ตัวอักษร A O U (Ä Ö Ü) 3 ตัว และอีกหนึ่งตัวคือ ß (es-zett)
สระเดี่ยว การออกเสียง ตัวอย่างคำ
a อา Mann (มัน) -ผู้ชาย
Vater (ฟาแทรฺ) -พ่อ
e เอ sehen (เซเฮน) -ดู
es (เอส) -มัน
i อี Kino (คีโน) -โรงภาพยนตร์
in (อิน) -ใน
o โอ von (ฟอน) -ของ
oft (อ้อฟทฺ) -บ่อยOnkel (องเคิล) -ลุง
u อู gut (กู๊ท) -ดี
สระผสม การออกเสียง ตัวอย่างคำ
ä แอะ, แอ Bär (แบรฺ) -หมี
Männer (แมนเนอรฺ) -ผู้ชาย (หลายคน)
ö เออ, เออะ schön (เชิน) -สวย
Öl (เอิล) -น้ำมัน
ü อื, อึ fünf (ฟึนฟฺ) -ห้า
Bücher (บื๊อแชรฺ) -หนังสือ (หลายเล่ม)
ai ไอ Mai (ไม) -พฤษภาคม
ei ไอ eins (ไอนสฺ) -หนึ่ง
bei (ไบ) -กับ
au เอา Haus (เฮาสฺ) -บ้าน
Frau (เฟรา) -นาง, ผู้หญิง
äu ออย Fräulein (ฟรอยไลนฺ) -นางสาว
Häuser (ฮ้อยแซรฺ) -บ้าน (หลายหลัง)
eu ออย neu (นอย) -ใหม่
Freund (ฟรอยดฺ) -เพื่อน
ie อี Sie (ซี) -ท่าน, คุณ
Wien (วีน) -เวียนนา
er แอรฺ Herr (แฮรฺ) -นาย
wer (แวรฺ) -ใคร
ir เอียรฺ irgend (เอียรฺเกนดฺ) -ใด ๆ
wir (เวียรฺ) -พวกเรา
ier เอียรฺ Bier (เบียรฺ) -เบียร์
hier (เฮียรฺ) -ที่นี่
ur อัวรฺ Turm (ทัวรฺม) -หอ, หอคอย
nur (นัวรฺ) -เพียงแค่, เฉพาะ
ür เอือรฺ Tür (เทือรฺ) -ประตู
für (เฟือรฺ) -สำหรับ
 
ตัวอักษรผสม การออกเสียง ตัวอย่างคำ
ch nach (นาค) -หลังจาก
ck ก, ค Blick (บลิค) -ทัศนียภาพ
tz ท-ซ trotzdem (ทรอทซฺเดม) -แม้กระนั้น
dt ด-ท Stadt (ชทัดทฺ) -เมือง
st ชท (เมื่ออยู่ต้นคำ)
สทฺ (เมื่ออยู่ท้ายคำ)
Stadt (ชทัดทฺ) -เมือง
machst (มาคสทฺ) -ทำ
sp ชพ (เมื่ออยู่ต้นคำ) Sprache (ชพราเคอะ) -ภาษา
sch Schule (ชูเลอะ) -โรงเรียน
tsch, zsch, tzsch ทช, ซช, ทซ  
ph  
pf พฟ Pflanze (พ ฟลันเซอะ) -พืช
qu คว bequem (เบเควม) -สะดวกสบาย

.

Buchstabieralphabet

บางครั้งคุณต้องสะกดชื่อหรือที่อยู่ของคุณ หรือคนที่คุณกำลังพูดด้วยสะกดบางอย่างให้คุณฟัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด คุณสามารถใช้ตัวอักษรการสะกด

A   Anton   Ä   Ärger   B   Berta
C Cäsar Ch Charlotte D Dora
E Emil F Friedrich G Gustav
H Heinrich I Ida J Julius
K Kaufmann L Ludwig M Martha
N Nordpol O Otto Ö Ökonom
P Paula Q Quelle R Richard
S Samuel Sch Schule ß Eszett
T Theodor U Ulrich Ü Übermut
V Viktor W Wilhelm X Xanthippe
Y Ypsilon Z Zacharias    
. Punkt  Minus _ Unterstrich
/ Schrägstrich \ umgekehrter
Schrägstrich
 @ Ett

เช่น Janet เมื่อสะกดก็จะกลายเป็น Julius – Anton – Nordpol – Emil – Theodor

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s