Posted in Niveau A1

Ordinalzahlen


ในบทเรียนนี้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเยอรมัน คุณเรียนรู้วิธีพูดเกี่ยวกับตัวเลขที่เอาไว้บอก ตำแหน่ง อันดับ ของสิ่งนั้นๆ 

Zahlwörter 3

อ่านเพิ่มเติม “Ordinalzahlen”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 14

Ich kann jetzt…

Datum erfragen und nennen

ถามและบอกวันที่

über Personen sprechen

พูดคุยเกี่ยวกับคนอื่น ๆ

Gründe angeben

ให้เหตุผล

einen Termin absagen und zusagen

รับและยกเลิกการนัด

Einladungen lesen und schreiben

อ่านและเขียนคำเชิญ

Feste nennen

งานฉลองต่าง ๆ

Glückwünsche ausdrücken

ให้คำอวยพร

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 14”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 4

Ich kann jetzt…

nach einem Ort fragen und nennen ถามและบอกตำแหนงของสิ่งของ
eine Wohnung/ein Haus beschreiben อธิบายหน้าตาของอพาร์ทเมนต์ และบ้าน
Möbel und Elektrogeräte benennen ชื่อของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
Gefallen/Missfallen ausdrücken บอกความชอบ และความไม่ชอบ
Zahlen: 100 –1.000.000 เบอร์: 100 -1000000
Farben benennen เรียกสีต่างๆ
Wohnungsanzeigen und Kleinanzeigen verstehen เข้าใจโฆษณา
am Telefon Auskünfte erfragen ถามรายละเอียดทางโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 4”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 2

Ich kann jetzt…

nach dem Befinden fragen und ausdrücken ถามและแสดงความหลังจากที่ถูก
meine Familie vorstellen แนะนำครอบครัวของฉัน
Wohnort und Adresse nennen บอกที่อยู่ของตัวเอง
Zahlen: 0 – 20 ตัวเลข 0 – 20
im Interview Fragen zur Person beantworten ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองในการให้สัมภาษณ์
mit der Landkarte arbeiten ใช้แผนที่เป็น
Angaben zu Personen verstehen เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่น

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 2”

Posted in Niveau A1

Zahlen ab 100 – ตัวเลขเกิน 100

Die Zahlen von 100-1000000

(ein) hundert ฮุนแดร์ท 100
hunderteins ฮุนแดร์ทไอน์ส 101
hundertzehn ฮุนแดร์ทเซน์ 110
zweihundert ไซวฮุนแดร์ท 200
dreihundert ไดรฮุนแดร์ท 300
(ein) tausend เทาเสน 1000
tausendeins เทาเสนไอน์ส 1001
tausendzehn เทาเสนเซน์ 1010
tausendeinhundert เทาเสนไอน์ฮุนแดร์ท 1100
zweitausend ไซวเทาเสน 2000
zweitausendreihundertsieben-undsechzig ไซวเทาเสนไดรฮุนแดร์ทซีเบ็นอุนด์เซ็คซิก 2367
zehntausend เซน์เทาเสน 10000
hunderttausend ฮุนแดร์ทเทาเสน 100000
dreihundertfünfzigtausend ไดรฮุนแดร์ทฟึนฟ์ซิกเทาเสน 350000
Eine Million ไอเน มิเลียน 1000000

audioÜbung

Was hören Sie?

a 2111 2112
b 45000 54000
c 313 330
d 101000 111000

.

Martin Miller fragt. Bitte hören und ergänzen Sie die Zahlen

Bild 2.5 dom-

Wie alt ist die Stadt Köln? เมืองโคโลญมีอายุเท่าไหร่?
Köln ist … Jahre alt. โคโลญมีอายุ … ปี
Wie hoch ist die Kirche? โบสถ์สูงเท่าไร?
Der Kölner Dom? Der Dom ist …. Meter hoch. วิหารโคโลญ? วิหารสูง. เมตร
Und noch ein Frage: Wieviele Menschen wohnen in Köln? และอีกหนึ่งคำถาม: กิ่คนอาศัยอยู่ในโคโลญ?
Hier wohnen ungefähr …. Menschen. ที่นี่อาศัยอยู่ประมาณ คน

.

Das Zentrum von Köln.

Bitte lesen Sie.

Bild 2.5 zentrum

Mitten im Zentrum von Köln liegt der Dom. Links liegt die Touristen-Information. Der Platz rechts ist der Frankenplatz. Die Museen sind ganz nah. In Norden liegt der Hauptbahnhof und im Osten der Fluss Rhein. วิหารตั้งอยู่ในใจกลางของโคโลญ ด้านซ้ายเป็นสำนักงานการท่องเที่ยว จัตุรัสด้านขวาคือ Frankenplatz พิพิธภัณฑ์มีอยู่ใกล้มาก สถานีรถไฟหลักตั้งอยู่ทางตอนเหนือและแม่น้ำ Rheinอยู่ในทางทิศตะวันออก

ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก

Wie viele …. ? เท่าไร …. ?
Wie heißt ….. ? ชื่ออะไร ….. ?
Wo liegt …. ? อยู่ที่ไหน …. ? 
Wie alt … ? อายุเท่าไหร่ … ?
Wie hoch … ? สูงเท่าไร … ?

Erstellen Sie Fragen.

  1. Der Fernsehturm in Frankfurt ist 331 Meter hoch

  2. Der Messeturm in Frankfurt ist 256 Meter hoch

  3. Das Rathaus in Köln ist 670 Meter hoch

  4. Die Stadt Rostock ist 780 Jahre alt

  5. In Frankfurt wohnen 650.000 Menschen

  6. In Oberstdorf wohnen 10.500 Menschen

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ ตัวเลขเกิน 100 แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 2.5

Test 2.5 Das Zentrum von Köln

Posted in Niveau A1

Zahlen 0-100 – ตัวเลข 0-100

มันค่อนข้างง่ายที่จะท่องจำตัวเลขต่างๆ เช่น หนึ่งสองสาม เป็นต้น แต่การเรียนรู้ที่แท้จริงของตัวเลขในภาษาใดๆ ก็ต้องใช้เวลา เพราะส่วนใหญ่การใช้ตัวเลขในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช้เพียงท่อง 1-10 แต่เป็นการบอกหมายเลขโทรศัพท์หรือการถามราคา

.

Die Zahlen 0 – 9

null นุล ศูนย์
eins ไอน์ส หนึ่ง

zwei

ไซว

สอง

drei ไดร สาม
vier เฟียร์ สี่
fünf ฟึนฟ์ ห้า
sechs เซ็คส์ หก
sieben ซีเบ็น เจ็ด
acht อัฆท์ แปด
neun นอยน เก้า

หมายเหตุ zwei (2) มักออกเสียงเป็น zwo (โซว) เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนกับ drei (3)

.

Die Zahlen 10 – 19

zehn เซน์ สิบ
elf แอ็ลฟ์ สิบเอ็ด
zwölf เซวิลฟ์ สิบสอง
dreizehn ไดรเซน์ สิบสาม
vierzehn เฟียร์เซน์ สิบสี่
fünfzehn ฟึนฟ์เซน์ สิบห้า
sechzehn เซ็คเซน์ สิบหก
siebzehn ซีบเซน์ สิบเจ็ด
achtzehn อัฆท์เซน์ สิบแปด
neunzehn นอยนเซน์ สิบเก้า

.

Die Zahlen 20 – 1000

zwanzig ซวานซิก ยี่สิบ
einundzwanzig ไอน์อุนด์ซวานชิก ยี่สิบเอ็ด
dreißig ไดรซิก สามสิบ
vierzig เฟียร์ซิก สี่สิบ
fünfzig ฟึนฟ์ซิก ห้าสิบ
sechzig เซ็คซิก หกสิบ
siebzig ซีบซิก เจ็ดสิบ
achtzig อัฆท์ซิก แปดสิบ
neunzig นอยนซิก เก้าสิบ
hundert หุนดาร์ท ร้อย
hunderteins หุนดาร์ทไอน์ส ร้อยหนึ่ง
zweihundert ไซวหุนดาร์ท สองร้อย
tausend เทาเซ็นท์ พัน

ตัวเลขหลักสิบผสมง่ายๆ โดยใช้ตัวเลข 1-9 และต่อท้ายด้วย +zig เช่น vier+zig = vierzig

หมายเหตุ

20 ผิดปกติ zwanzig

ส่วนหมายเลข 30, 60 และ 70 บิตเบี่ยงในการสะกดนิดหน่อย dreißig แทน dreizig (ß ไม่ใช่ z) sechzig แทน sechszig (ไม่มี s) และ siebenzig ได้ย่อลงเป็น siebzig

ในเยอรมัน คุณจะพูด einundzwanzig (21) (หนึ่งและยี่สิบ ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ด) ตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า 20 ผสมต่ามกฎนี่ zweiundzwanzig (22), einundreißig (31), dreiundvierzig (43) ฯลฯ

สำหรับตัวเลขมากกว่า hundert (100) รูปแบบก็จะเหมื่อนเดิม เช่น hundertfünfundzwanzig (125)

ตัวเลขหลักร้อยผสมโดยใช้ตัวเลข 1-9 และต่อท้ายด้วย +hundert, เช่น drei+ hundert = dreihundert และอื่น ๆ เช่น 215 ก็จะพูดว่า zweihundertfünfzehn

ตัวเลขจะยาวขนาดไหน ก็จะถูกเขียนเป็นหนึ่งคำเท่านั้น เช่น siebentausendachthundertsechsundneunzig (7896)

.

Bitte hören und ergänzen Sie die Zahlen.

Wie heißt ihr eigentlich?

พวกคุณชื่ออะไรกัน?

Ich heiße Anna.

ฉันชื่อ Anna

Ich heiße Thomas Bauer? Und du?

ผมชื่อ Thomas Bauer? และคุณ?

Marlene Steinmann. Hier, das ist meine Vistitenkarte. Vielleicht kommt ihr einmal nach Köln.

Marlene Steinmann. นี้เป็นนามบัตรของฉัน บางทีพวกคุณอาจจะมาโคโลญสักครั้งหนึ่ง

Danke, das ist nett. Oder du kommst mal nach Bremen.

ขอบคุณ หรือคุณมาเบรเมนสักครั้ง

Ja, vielleicht. Und wo wohnt ihr?

ใช่ อาจจะ และคุณอยู่ที่ไหน?

Meine Adresse ist Sandhofstraße

ที่อยู่ของฉันคือSandhofstraße

Sonthof……

Nein, nein. Sandhof: S-a-n-d-h-o-f

Also: Sandhofstraße, Bremen.

Ja, … Bremen.

Gut. Und deine Telefonnummer? ….

โอเค และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณล่ะ

__________ . Alles klar. Dann noch gute Reise!

เรียบร้อย ถ้าอย่างงั้น ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสติภาพ!

Danke. Bis bald!

ขอบคุณ แล้วพบกันใหม่

Tschüs.

ลาก่อน

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้พื้นฐานของเบอร์ 0-100 แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Wortschatz 1.8 Zahlen

Übungsblatt 1.8

Test Zahlen 1-100

Test Telefonnummern im Internet suchen

Test Postleitzahlen im Internet suchen