Posted in Niveau B1

Lesen und Fernsehen

Bildergebnis für lesen und fernsehen

ในการสอบระดับ B1 เพื่อความเข้าใจในการอ่าน ส่วนที่ 1 (Leseverstehen Teil 1) ความเข้าใจทั่วไปของคุณนั้นได้รับการทดสอบ โดยการกำหนดหัวเรื่องให้กับบทความสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์

Lesen

Deutsch ไทย English
der Wenigleser ผู้อ่านตัวน้อย the little reader
der Normalleser ผู้อ่านปกติ the normal reader
die Leseratte หนอนหนังสือ bookworm
der Bücherwurm หนอนหนังสือ bookworm
ohne Bücher nicht auskommen / nicht leben können ขาดหนังสือไม่ได้ / มีชีวิตไร้หนังสือไม่ได้ can’t live / can’t be without books
keine Bücher zum Leben brauchen ไม่ต้องการหนังสือให้ใช้ don’t need books to live
Bücher verschlingen / kaufen / lesen / konsumieren / ausleihen / verschenken / auswählen / beurteilen กลืนกิน / ซื้อ / อ่าน / บริโภค / ยืม / แจก / เลือก / ประเมินหนังสือ devour / buy / read / consume / borrow / give away / select / rating books
,,buchresistent” sein ต่อต้านหนังสือ to be “book resistant”

Über ein ganzes Jahrhundert oder ein geschichtliches Ereignis sprechen

Deutsch ไทย English
eine große Rolle (in der Geschichte) spielen มีบทบาทสำคัญ (ในประวัติศาสตร์) to play a big role (in history)
einen Übergang (vom Mittelalter zur Neuzeit) kennzeichnen นับเป็นส่วนเชื่อมต่อ

(จากยุคกลางถึงยุคปัจจุบัน)

to mark a transition (from the Middle Ages to modern times)
es vollzogen sich politische Veränderungen การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น political changes took place
es wurden Entdeckungen gemacht ได้มีการค้นพบ discoveries were made
es gab viele Widersprüche ได้มีความขัดแย้งมากมาย there were many contradictions
es fanden schreckliche Kriege statt สงครามที่น่ากลัวได้เกิดขึ้น terrible wars took place
die Menschen konnten (nicht lesen und schreiben) ผู้คน (ไม่) สามารถ (อ่านและเขียน) ได้ people could (not read and write)
sie wohnten (in Burgen) พวกเขาได้อาศัยอยู่ (ในป้อมปราการ) they lived (in fortresses)
sie aßen … und tranken … พวกเขาได้กิน … และได้ดื่ม … they ate … and drank …
sie übten Berufe wie (Handwerker) aus พวกเขาได้ทำอาชีพ เช่น (เป็นช่าง) they practiced professions like (craftsmen)

Hypothesen in der Vergangenheit formulieren

Deutsch ไทย English
Wenn ich (im 15. Jahrhundert) gelebt hätte, ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ (ในศตวรรษที่ 15) If I had lived (in the 15th century)
… hätte ich (in einem kleinen Haus) gewohnt. … ฉันคงอาศัยอยู่ (ในบ้านหลังเล็ก ๆ ) … I would have lived (in a small house).
… hätte ich (viel Fleisch) gegessen und (Wein) getrunken. … ฉันคงกิน (เนื้อเยอะ) และดื่ม (ไวน์) … I would have eaten (a lot of meat) and drunk (wine).
… wäre ich bestimmt (ein Handwerker) gewesen. … ฉันคงเป็น (ช่าง) … I would have been (a craftsman).
… hätte ich (auf dem Markt) gearbeitet. … ฉันคงทำงาน (ในตลาด) … I would have worked (on the market).
… wäre ich (um 5.00 Uhr aufgestanden. … ฉันคงตื่นนอนเวลา 5.00 น. … I would have got up at 5.00 a.m.
… wäre ich (zu Fuß zur Arbeit) gegangen. … ฉันคงเดิน (ไปทำงานด้วยเท้า) … I would have walked (on foot to work).
… hätte ich (12 Stunden am Tag) gearbeitet. … ฉันคงทำงาน (12 ชั่วโมงต่อวัน) … I would have worked (12 hours a day).
… hätte ich (Liebesgedichte von Rittern) gelesen. … ฉันคงอ่าน (บทกวีรักประพันธ์โดยอัศวิน) … I would have read (love poems written by knights).

Medien und Zubehör

Deutsch ไทย English
der Fernseher โทรทัศน์ TV
das Handy มือถือ cell phone
das Telefon โทรศัพท์ telephone
das Radio วิทยุ radio
die Zeitung หนังสือพิมพ์ newspaper
das Faxgerät เครื่องแฟกซ์ fax machine
der Rechner คอมพิวเตอร์ computer
der Drucker เครืื่องพิมพ์ printer
der Bildschirm หน้าจอ screen
die Tastatur คีย์บอร์ด keyboard
die Steckdose เบ้าปลั๊กตัวเมีย socket
das Verbindungskabel สายไฟเชื่อมต่อ connecting cable
der Lautsprecher ลำโพง speaker
die Maus เมาส์ mouse
das Mauspad แผ่นรองเมาส์ mouse pad
der USB-Anschluss พอร์ต USB USB port
der Einschaltknopf ปุ่มเปิดปิด power button
die Fernbedienung รีโมท remote control

Fernsehen

Deutsch ไทย English
private und öffentlich-rechtliche Fernsehsender ช่องโทรทัศน์ส่วนตัวและสาธารณะ private and public television channels
das Fernsehprogramm รายการทีวี TV program
die Sendezeit เวลาออกอากาศ airtime
die Fernsehsendung รายการทีวี TV show
Filme werden synchronisiert / laufen mit Untertiteln ภาพยนตร์ถูกพากย์/ ฉายพร้อมคำบรรยาย movies are dubbed / run with subtitles
man zahlt eine Fernsehgebühr คุณจ่ายค่าโทรทัศน์ you pay a television fee
Fernsehsender und Sendungen haben Marktanteile und Einschaltquoten สถานีโทรทัศน์ และการออกอากาศ มีเปอร์เซ็นต์การขายสินค้า และการจัดอันดับ TV stations and broadcasts have market shares and ratings
die Einschaltquote steigt/sinkt อัตราผู้ชมเพิ่ม / ลดลง the audience rate increases / decreases
das Fernsehprogramm richtet sich nach den Zielgruppen รายการโทรทัศน์มุ่งเน้น ไปที่กลุ่มเป้าหมาย the television program is geared towards the target groups
Experten wissen alles über die Sehgewohnheiten der Deutschen ผู้เชี่ยวชาญรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ นิสัยการดูทีวีของคนเยอรมัน Experts know everything about the viewing habits of Germans
die Programmgestalter richten sich nach … ผู้ออกแบบโปรแกรมตาม … the program designers follow …

Übung

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s