คำกริยาส่วนใหญ่ใช้กริยาช่วย würden + Infinitiv เพื่อสร้างกรณีเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริง (Konjunktiv II) แต่ก็มีคำกริยาบางคำ เช่นคำกริยาที่ไม่ผันตามกฎ (unregelmäßige Verben หรือ starke Verben) คำกริยา sein และ haben และคำกริยาช่วยพิเศษ (Modalverb) ที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น Konjunktiv II เลย

อ่านเพิ่มเติม “Konjunktiv II mit Modalverben”

Konjunktiv II mit Modalverben

Posted in Niveau B2

Passiv mit Modalverben

Passiv Modalverben 1

คำกริยาช่วยพิเศษ (Modalverb) ได้แก่ dürfen, können, möchten, müssen, sollen และ wollen ไม่สามารถสร้างประโยคที่กล่าวถึงผู้ถูกกระทำ (หรือสิ่งของที่ถูกกระทำ) (Passiv) ด้วยตนเองได้ แต่พวกมันทั้งหมดสามารถสร้างประโยค Passiv ที่มีคำกริยาหลัก (Vollverb) ประกอบ

อ่านเพิ่มเติม “Passiv mit Modalverben”

กริยาในรูปแบบ Konjunktiv II ส่วนใหญ่เราใช้เมื้อพูดถึงสิ่งที่เราปรารถนาแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังใช้ในภาษาสุภาพ เวลาให้คำแนะนำคนอื่น หรือรายงานคำพูด

อ่านเพิ่มเติม “Konjunktiv II”

Konjunktiv II

อดีตกาล (Vergangenheitsform) ในภาษาเยอรมันมีอยู่สองแบบ นั้นก็คือรูปแบบ Perfekt ซึงนำมาใช้ในภาษาพูด และรูปแบบ Präteritum ซึงมักนำมาใช้ในภาษาเขียน แม้ว่าทั้งคู่แสดงถึงเหตุการณ์และการกระทำที่ผ่านมาแล้ว แต่การผันของกริยาจะแตกต่างกันออกไป

Grammatik Praeteritum

อ่านเพิ่มเติม “Präteritum (Imperfekt)”

Präteritum (Imperfekt)

.

Infinitiv + Ergänzung 3. Person Präsens 3. Person Präteritum Hilfsverb +
Partizip II
backen (Dat) Akk backt / bäckt backte / buk hat gebacken
befehlen Dat Akk / Inf. befiehlt befahl hat befohlen
beginnen mit / Inf. beginnt begann hat begonnen
beißen Akk beißt biss hat gebissen
bergen Akk birgt barg hat geborgen
betrügen Akk betrügt betrog hat betrogen
biegen Akk biegt bog hat gebogen
bieten Dat Akk bietet bot hat geboten
binden Akk bindet band hat gebunden
bitten Akk bittet bat hat gebeten
blasen bläst blies hat geblasen
bleiben Situativ-Erg. bleibt blieb ist geblieben
braten (Dat) Akk brät briet hat gebraten
brechen (Dat) Akk bricht brach hat gebrochen
brennen brennt brannte hat gebrannt
bringen Dat Akk bringt brachte hat gebracht
denken an / über denkt dachte hat gedacht
ein|dringen in + Akk dringt … ein drang … ein ist eingedrungen
empfangen Akk empfängt empfing hat empfangen
empfehlen Dat Akk / Inf. empfiehlt empfahl hat empfohlen
empfinden Akk empfindet empfand hat empfunden
erlöschen erlischt erlosch ist erloschen
erschrecken (intr.) erschrickt erschrak ist erschrocken
erwägen Akk / Inf. erwägt erwog hat erwogen
essen Akk isst hat gegessen
fahren Dir.-Erg./(Akk)/mit fährt fuhr ist (hat) gefahren
fallen (Dir.-Erg.) fällt fiel ist gefallen
fangen Akk fängt fing hat gefangen
finden Akk findet fand hat gefunden
fliegen (Dir.-Erg.) / (Akk) fliegt flog ist / (hat) geflogen
fliehen vor flieht floh ist geflohen
fließen Dir.-Erg. fließt floss ist geflossen
fressen Akk frisst fraß hat gefressen
frieren Akk friert fror hat gefroren
gebären Akk gebärt (gebiert) gebar (ist) hat geboren
geben Dat Akk gibt gab hat gegeben
gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen
gehen Dir.-Erg. geht ging ist gegangen
gelingen Dat (Inf.) gelingt gelang ist gelungen
gelten gilt galt hat gegolten
genießen Akk (Inf.) genießt genoss hat genossen
geraten in + Akk gerät geriet ist geraten
geschehen Dat Akk geschieht geschah ist geschehen
gewinnen (Akk) gewinnt gewann hat gewonnen
gießen Akk gießt goss hat gegossen
gleichen Dat gleicht glich hat geglichen
gleiten gleitet glitt ist geglitten
graben Akk gräbt grub hat gegraben
greifen (Dat) Akk greift griff hat gegriffen
haben Akk hat hatte hat gehabt
halten Akk hält hielt hat gehalten
hängen Situativ-Erg. hängt hing hat gehangen
hängen Akk Dir.-Erg. hängt hängte hat gehängt
heben Akk hebt hob hat gehoben
heißen (2 x Nom.-Erg.!) heißt hieß hat geheißen
helfen Dat hilft half hat geholfen
kennen Akk kennt kannte hat gekannt
klingen klingt klang hat geklungen
kneifen (Akk) kneift kniff hat gekniffen
kommen Dir.Erg. kommt kam ist gekommen
kriechen (Dir.-Erg.) kriecht kroch ist gekrochen
laden Akk lädt lud hat geladen
lassen Akk lässt ließ hat gelassen
laufen (Dir.-Erg.) läuft lief ist gelaufen
leiden an / unter leidet litt hat gelitten
leihen Dat Akk leiht lieh hat geliehen
lesen Akk liest las hat gelesen
liegen Situativ-Erg. liegt lag hat gelegen
lügen lügt log hat gelogen
meiden Akk meidet mied hat gemieden
messen Akk misst maß hat gemessen
misslingen Dat (Inf.) misslingt misslang ist misslungen
nehmen (Dat) Akk nimmt nahm hat genommen
nennen (Dat) Akk nennt nannte hat genannt
pfeifen (Akk) pfeift pfiff hat gepfiffen
preisen Akk preist pries hat gepriesen
quellen quillt quoll ist gequollen
raten Dat Akk / Inf. rät riet hat geraten
reiben Akk reibt rieb hat gerieben
reißen Akk (in/an + Akk) reißt riss hat gerissen
reiten (Akk) reitet ritt ist (hat) geritten
rennen Dir.-Erg. rennt rannte ist gerannt
riechen (Akk) riecht roch hat gerochen
ringen Akk ringt rang hat gerungen
rinnen Dir.-Erg. rinnt rann ist geronnen
rufen Akk ruft rief hat gerufen
saufen (Akk) säuft soff hat gesoffen
schaffen Akk (Inf.) schafft schuf hat geschaffen
scheiden scheidet schied hat geschieden
scheinen scheint schien hat geschienen
scheren Akk schert schor hat geschoren
schieben Akk Dir.-Erg. schiebt schob hat geschoben
schießen (Akk) schießt schoss hat geschossen
s. schinden schindet schund hat geschunden
schlafen (Situativ-Erg.) schläft schlief hat geschlafen
schlagen Akk schlägt schlug hat geschlagen
schleichen schleicht schlich ist geschlichen
schließen Akk schließt schloss hat geschlossen
schlingen Akk schlingt schlang hat geschlungen
schmeißen Akk (Dir.-Erg.) schmeißt schmiss hat geschmissen
schmelzen schmilzt schmolz ist/hat geschmolzen
schneiden (Dat) Akk schneidet schnitt hat geschnitten
schreiben (Dat) Akk schreibt schrieb hat geschrieben
schreien schreit schrie hat geschrien
schreiten schreitet schritt ist geschritten
schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen
schwellen schwillt schwoll ist geschwollen
schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen
schwinden (Dat / Akk) schwindet schwand ist geschwunden
schwingen schwingt schwang hat geschwungen
schwören Dat Akk schwört schwor hat geschworen
sehen Akk sieht sah hat gesehen
sein Situativ-Erg. ist war ist gewesen
senden Dat Akk sendet sandte hat gesandt
singen (Dat) Akk singt sang hat gesungen
sinken sinkt sank ist gesunken
sinnen Dat nach + Dat sinnt sann hat gesonnen;
sitzen Situativ-Erg. sitzt saß hat gesessen
spinnen (Akk) spinnt spann hat gesponnen
sprechen mit + Dat spricht sprach hat gesprochen
sprießen sprießt spross ist gesprossen
springen Dir.Erg. springt sprang ist gesprungen
stechen Akk sticht stach hat gestochen
stehen Situativ-Erg. steht stand hat gestanden
stehlen (Dat) Akk stiehlt stahl hat gestohlen
steigen Dir.-Erg. steigt stieg ist gestiegen
sterben an stirbt starb ist gestorben
stinken (nach + Dat) stinkt stank hat gestunken
streichen Akk streicht strich hat gestrichen
s. streiten mit streitet stritt hat gestritten
tragen Akk trägt trug hat getragen
treffen Akk trifft traf hat getroffen
treiben Situativ-Erg. treibt trieb hat getrieben
treten Akk tritt trat hat getreten
trinken Akk trinkt trank hat getrunken
tun (Dat) Akk tut tat hat getan
verderben (Dat) Akk verdirbt verdarb hat verdorben
vergessen Dat Akk / Inf. vergisst vergaß hat vergessen
verlieren Akk / gegen verliert verlor hat verloren
wachsen wächst wuchs ist gewachsen
waschen (Dat) Akk wäscht wusch hat gewaschen
weichen von + Dat weicht wich ist gewichen
weisen Dat Akk weist wies hat gewiesen
werben um + Akk wirbt warb hat geworben
werden (2 x Nominativ!) wird wurde ist geworden
werfen Akk wirft warf hat geworfen
wiegen wiegt wog hat gewogen
wissen Akk weiß wusste hat gewusst
ziehen (Dat) Akk zieht zog hat gezogen
zwingen Akk zu + Dat zwingt zwang hat gezwungen

Liste der unregelmäßigen Verben

Grammatik Imperativ

ประโยคคำสั่ง (Imperativ) เราใช้สำหรับการแจ้งและคำแนะนำของสิ่งที่ต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านทำตาม ดังนั้นประโยคคำสั่งจะนำมาใช้กับประธาน เช่น เธอ (du) พวกเธอ (ihr) พวกเรา (wir) และ ท่าน (Sie) เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “Imperativ”

Imperativ

ด้วยอดีตกาลแบบสมบูรณ์ (Partizip Perfekt) เราสามารถกำหนดว่าเหตุการนั้นผ่านมา เรามักใช้อดีตกาลแบบสมบูรณ์ (แทนอดีตกาล Präteritum) เมื่อสนทนา

Perfekt

อ่านเพิ่มเติม “Partizip Perfekt”

Partizip Perfekt

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 8

Ich kann jetzt…

Berufe benennen und erfragen

บอกและถามอาชีพ

persönliche Informationen über Vergangenheit und Gegenwart austauschen

แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในปัจจุบันกาลและอดีตกาล

von Ereignissen und Aktivitäten in der Vergangenheit berichten

รายงานเหตุการณ์และกิจกรรมในอดีตกาล

Stellenanzeigen

โฆษณารับสมัครงาน

am Telefon Informationen zu einem Stellenangebot erfragen

ขอข้อมูลเกี่ยวกับงานทางโทรศัพท์

ein Stellengesuch schreiben

เขียนข้อความโฆษณาหางาน

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 8”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 7

Ich kann jetzt…

Möglichkeiten und Fähigkeiten ausdrücken แสดงความเป็นไปได้และบอกความสามารถ
Absichten ausdrücken und seinen Willen äußern ชี้แจงความเจตจำนงและความต้องการของตัวเอง
vergangene Tagesabläufe beschreiben อธิบายกิจวัตรประจำวันที่ผ่านมา
von Ereignissen in der Vergangenheit berichten รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
am Telefon mich wegen Krankheit entschuldigen ขอลาป่วยทางโทรศัพท์
Elternbrief schreiben เขียนจดหมายผู้ปกครอง
über Aktivitäten in der Vergangenheit sprechen พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต
Vorschläge machen und ablehnen ให้คำแนะนำและการปฏิเสธ

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 7”