grammatik-frageworter-prapositionen1

ตัวตั้งคำคำถามที่มาพร้อมกับบุพบท (Fragewort mit Präpositionen) เช่น wovon, woran, womit, worüber, worauf เรานำมาใช้เมื่อต้องการคำตอบที่ละเอียดมากขี้น และมักจะคู่กับคำตอบที่เริ่มด้วยคำบุพบท von, an, mit … หรือคำวิเศษบุพบท (Präpositionaladverbien) เช่น davon, daran, damit, darüber ….

อ่านเพิ่มเติม “Fragewort mit Präpositionen”

Fragewort mit Präpositionen

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 13

Ich kann jetzt…

Kleidungstücke benennen

คำศัพท์เสื้อผ้า

Gefallen und Missfallen ausdrücken

แสดงความพอใจและความไม่พอใจ

Vorlieben und Bewertungen ausdrücken

แสดงความชอบและความคิดเห็น

Vorlieben erfragen

ถามถึงความชอบ

eine Auswahl treffen

การเลือก

im Kaufhaus um Hilfe bitten

ขอความช่วยเหลือในห้างสรรพสินค้า

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 13”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 3

Ich kann jetzt…

Lebensmittel benennen ชื่ออาหาร
Dinge benennen ชื่อสิ่งของ
Preise und Mengen benennen บอกราคาและปริมาณ
Zahlen: 21–100 เบอร์: 21-100
Preise, Gewichte und Maßeinheiten beim Einkaufen ราคา น้ำหนัก และขนาด เมื่อไปช้อปปิ้ง

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 3”

Posted in Niveau A1

Kennenlernen – ทำความรู้จัก

audio kennenlernen

Wer eine Fremdsprache lernt, kann mit Menschen aus anderen Ländern ins Gespräch k
ommen.

ผู้ที่เรียนภาษาใหม่ จะได้ติดต่อแลัพูดคุยกับผู้คนจากประเทศอื่นๆ แน่นอน อ่านเพิ่มเติม “Kennenlernen – ทำความรู้จัก”

Satzarten: Merkplakate – Unterrichtsmaterial im Fach Deutsch

ถ้าคุณต้องการรู้อะไรสักอย่างก็คงหนีการตั้งคำถามไม่ผน เราสามารถถามถึงเนื้อหาทั้งหมด หรือเฉพาะข้อมูลที่เจาะจง ดังนั้นประโยคคำถามจึงมีอยู่ 2 แบบ อ่านเพิ่มเติม “Fragesätze”

Fragesätze

Posted in Niveau A1

Zahlen ab 100 – ตัวเลขเกิน 100

Die Zahlen von 100-1000000

(ein) hundert ฮุนแดร์ท 100
hunderteins ฮุนแดร์ทไอน์ส 101
hundertzehn ฮุนแดร์ทเซน์ 110
zweihundert ไซวฮุนแดร์ท 200
dreihundert ไดรฮุนแดร์ท 300
(ein) tausend เทาเสน 1000
tausendeins เทาเสนไอน์ส 1001
tausendzehn เทาเสนเซน์ 1010
tausendeinhundert เทาเสนไอน์ฮุนแดร์ท 1100
zweitausend ไซวเทาเสน 2000
zweitausendreihundertsieben-undsechzig ไซวเทาเสนไดรฮุนแดร์ทซีเบ็นอุนด์เซ็คซิก 2367
zehntausend เซน์เทาเสน 10000
hunderttausend ฮุนแดร์ทเทาเสน 100000
dreihundertfünfzigtausend ไดรฮุนแดร์ทฟึนฟ์ซิกเทาเสน 350000
Eine Million ไอเน มิเลียน 1000000

audioÜbung

Was hören Sie?

a 2111 2112
b 45000 54000
c 313 330
d 101000 111000

.

Martin Miller fragt. Bitte hören und ergänzen Sie die Zahlen

Bild 2.5 dom-

Wie alt ist die Stadt Köln? เมืองโคโลญมีอายุเท่าไหร่?
Köln ist … Jahre alt. โคโลญมีอายุ … ปี
Wie hoch ist die Kirche? โบสถ์สูงเท่าไร?
Der Kölner Dom? Der Dom ist …. Meter hoch. วิหารโคโลญ? วิหารสูง. เมตร
Und noch ein Frage: Wieviele Menschen wohnen in Köln? และอีกหนึ่งคำถาม: กิ่คนอาศัยอยู่ในโคโลญ?
Hier wohnen ungefähr …. Menschen. ที่นี่อาศัยอยู่ประมาณ คน

.

Das Zentrum von Köln.

Bitte lesen Sie.

Bild 2.5 zentrum

Mitten im Zentrum von Köln liegt der Dom. Links liegt die Touristen-Information. Der Platz rechts ist der Frankenplatz. Die Museen sind ganz nah. In Norden liegt der Hauptbahnhof und im Osten der Fluss Rhein. วิหารตั้งอยู่ในใจกลางของโคโลญ ด้านซ้ายเป็นสำนักงานการท่องเที่ยว จัตุรัสด้านขวาคือ Frankenplatz พิพิธภัณฑ์มีอยู่ใกล้มาก สถานีรถไฟหลักตั้งอยู่ทางตอนเหนือและแม่น้ำ Rheinอยู่ในทางทิศตะวันออก

ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก

Wie viele …. ? เท่าไร …. ?
Wie heißt ….. ? ชื่ออะไร ….. ?
Wo liegt …. ? อยู่ที่ไหน …. ? 
Wie alt … ? อายุเท่าไหร่ … ?
Wie hoch … ? สูงเท่าไร … ?

Erstellen Sie Fragen.

 1. Der Fernsehturm in Frankfurt ist 331 Meter hoch

 2. Der Messeturm in Frankfurt ist 256 Meter hoch

 3. Das Rathaus in Köln ist 670 Meter hoch

 4. Die Stadt Rostock ist 780 Jahre alt

 5. In Frankfurt wohnen 650.000 Menschen

 6. In Oberstdorf wohnen 10.500 Menschen

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ ตัวเลขเกิน 100 แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 2.5

Test 2.5 Das Zentrum von Köln

Posted in Niveau A1

บทที่ 1.10 Grammatik 1 – ไวยากรณ์

1 Subjekt und Verb – ประธานและคำกริยา

การผันคำกริยาขึ้นอยู่กับประธานของประโยค
Ich wohn e in Berlin
Er wohn t in Köln.
Wir wohn en in Deutschland.

.

.

2 Das Pronomen – คำสรรพนาม

สรรพนามบุรุษเป็นคำแทนตัวผู้พูด แทนตัวผู้ฟัง แทนตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึง

Frau Schmidt kommt aus Dortmund.

Sie schläft.

Martin Miller ist aus Australien. Er arbeitet in Deutschland
Anna und Thomas wohnen in Bremen. Sie fahren nach Süddeutschland.

.

.

3 Konjugationการผันหรือกระจายกริยา

คำกริยาเยอรมันส่วนใหญ่ในปัจจุบันกาลเป็นไปตามรูปแบบข้างต้น
kommen fahren sein
ich komm e fahre bin
du komm st f ä hrst bist
er, sie, es komm t f ä hrt ist
wir komm en fahren sind
ihr komm t fahrt seid
sie komm en fahren sind
Sie komm en fahren sind

.

.

4 Die W-Fragewörter – ตัวตั้งคำถาม

Wer ist das?
Wie heisst sie?
Wo wohnt er?
Woher kommt er?
Wohin fährt er?
Was machst du?

.

.

5 Der Imperativ-Satz – ประโยคคำสั่ง ขอร้อง แนะนำ

du ihr Sie
ren Hör! Hört! Hören Sie bitte.
sprechen Sprich! Sprecht! Sprechen Sie bitte.
lesen Lies! Lest! Lesen Sie bitte.
schreiben Schreib! Schreibt! Schreiben Sie bitte.
antworten Antworte! Antwortet! Antworten Sie bitte.
fragen Frag! Fragt! Fragen Sie bitte.

.

หลังจากคุณได้ทวน ไวยากรณ์ของบทที่ 1 แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.10

Test 1.10 Lektion 1

 

Posted in Niveau A1

บทที่ 1.7 Konjugation – การผันหรือกระจายกริยา

ไวยากรณ์ที่สำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในภาษาเยอรมันคือ การผันหรือกระจายคำกริยา เพราะมันจะช่วยชี้ให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจในทันทีว่า ผู้กระทำในประโยคคือใคร

ในภาษาเยอรมันคำกริยาจะต้องกระจายตามประธานของประโยคตามกฎเบื้องต้นดังนี

.

คำกริยา (Verb)

schlafen ชลา เฟน นอนหลับ
lernen แลร์เนน เรียนรู้
fahren ฟาเรน ไป
arbeiten อาร์ไปเทน การทำงาน
verstehen แฟรสเท่เฮน เข้าใจ
spielen สพีเลน เล่น
reisen ไรเซน เดินทาง
machen มาเคน ทำ
kommen คอมเมน มา

.

Regelmässige Verben

kommen lernen verstehen wohnen machen
ich -e komm e lern e versteh e wohn e mach e
du -st komm st lern st versteh st wohn st mach st
er, sie, es -t komm t lern t versteh t wohn t mach t
wir -en komm en lern en versteh en wohn en mach en
ihr -t komm t lern t versteh t wohn t mach t
sie -en komm en lern en versteh en wohn en mach en
Sie -en komm en lern en versteh en wohn en mach en

คำกริยาเยอรมันส่วนใหญ่ในปัจจุบันกาลผันตามกฎข้างต้นนี้

.

หากคำกริยที่ลงท้ายต้วย d หรือ t เช่น arbeiten, antworten, senden และ entscheiden

arbeiten antworten
ich -e arbeit e antwort e
du est arbeit est antwort est
er, sie, es et arbeit et antwort et
wir -en arbeit en antwort en
ihr -et arbeit et antwort et
sie -en komm en lern en
Sie -en komm en lern en

.

Verben mit Vokalwechsel

fahren schlafen
ich -e fahre schlafe
du Umlaut +-st f ä hrst schl ä fst
er, sie, es Umlaut + -t f ä hrt schl ä ft
wir -en fahren schlafen
ihr -t fahrt schlaft
sie -en fahren schlafen
Sie -en fahren schlafen

คำกริยามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อประธานของประโยค เป็น บุรุษเอกพจน์ที่ 2 (du) และบุรุษเอกพจน์ที่ 3 (er, sie, es) หมายเหตุ: ไม่ใช้เสมอไปที่คำกริยาที่มี a มีการเปลี่ยนเสียงสระ

.

ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก wer?

Wer wohnt in Berlin? ใครอาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลิน?
Wer macht Urlaub? ใครพักร้อน?
Wer fährt nach Italien? ใครเดินทางไปอิตาลี?

.

Fragen und Antworten. (ตอบโดยใช้บทความในบทที่ 1.6 Personalpronomen สรรพนามบุรุษ)

 1. Wer fährt nach Italien?
 2. Wer reist viel?
 3. Wer arbeitet in Deutschland?
 4. Wer kommt aus Australien?
 5. Wer schläft?
 6. Wer schläft nicht?
 7. Wer fährt nach Köln?
 8. Wer macht Urlaub?
 9. Wer kommt aus Dortmund?

.

Dialog im Zug. Bitte hören und ergänzen Sie.

Wohin fahrt ihr? พวกคุณจะไปไหน?
Nach München. Und du? ไปมิวนิค และคุณ?
Nach Köln. Kommt ihr aus__________________? โคโลญจ์ พวกคุณมาจากหรือไม่
Ich komme aus Rzeszow. ผมมาจาก Rzeszow
Wie bitte. Woher kommst du? ประทานโทษ คุณมาจากไหนน่ะ?
Aus Rzeszow, aus ___________________. Ich spreche leider nicht gut deutsch. จาก Rzeszow, … ฉันพูดเยอรมันไม่ค่อยดี
Ah ja. Was macht ihr in ___________________ ? อ่าใช่ พวกคุณทำอะไรอยู่ใน
Wir machen Urlaub. Und dann fahren wir noch nach __________________. เรามาพักร้อน แล้วหลังจากนั้นเราเดินทางต่อไปยัง

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ตัวตั้งคำถาม wer? และการผันหรือกระจายกริยาในปัจจุบันกาลแล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.7

Posted in Niveau A1

ตัวตั้งคำถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ – Fragewort: Wohin? Wo? Woher? bei Länder- und Städtenamen

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ และช่วยให้คุณเข้าใจคำแนะนำง่ายเกี่ยวกับทิศทาง

Bild 1.5 Europakarte

.

Lesen Sie.

Ein Zug.

รถไฟ

Wo ist der Zug?

In Deutschland.

รถไฟอยู่ที่ไหน?

ในประเทศเยอรมนี

Woher kommt er?

Aus Kopenhagen.

Oder vielleicht aus Moskau?

เขามาจากที่ไหน?

จากโคเปนเฮเกน

หรืออาจจะมาจากมอสโก

Wohin fährt der Zug?

รถไฟจะไปที่ไหน?

Vielleicht nach Wien?

Oder nach Paris?

บางทีอาจจะไปยังกรุงเวียนนา?

หรือไปยังกรุงปารีส?

Deutschland liegt mitten in Europa.

เยอรมนีตั้งอยู่ในใจกลางยุโรป

Jeden Tag fahren viele Menschen nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen.

ทุกวันผู้คนจำนวนมากไป ยังทิศเหนือ ยังทิศใต้ ยังทิศตะวันออกและยังทิศตะวันตก

 

.

Eine Reise planen (วางแผนการเดินทาง )

ไปหัดอ่านตารางรถไฟเยอรมันกันดู

.

ตัวตั้งคำถามที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ได้แก

Bild 1.6 Wohin Woher

 

Woher kommt der Zug? รถไฟมาจากที่ไหน?
Aus Kopenhagen. จากโคเปนเฮเกน

.

Wo ist der Zug? รถไฟอยู่ที่ไหน?
In Deutschland. ในประเทศเยอรมนี

.

Wohin fährt der Zug? รถไฟจะไปที่ไหน?
Nach Wien. ยังเวียนนา

คำคำถามเยอรมัน woher และ wohin บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ในขณะที่ wo ใช้ในคำถามสถานที่ที่ขาดการเคลื่อนไหว

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ตัวตั้งคำถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ Wo, Woher, Wohin แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 1.5 Mitten in Europa

Online Aktivität 1.5

Test 1.5 Der Zug

Test 1.5 Wohin? Woher?