Posted in Niveau B1

Krank – was nun?

lesen b1 Krankschreibung 1
มีอาการไอ มีน้ำมูก เป็นไข้ – เกือบทุกคนป่วยเป็นครั้งคราว แต่นอกจากนอนพักผ่อน ในเยอรมนีคุณยังต้องให้ความสำคัญกับกฎระเบียบสำคัญบางประการ

บทนี้ คุณจะได้เรียนรู้ประโยคเยอรมันที่ช่วยคุณในหน้าที่การงานได้

Krank als Angestellte(r)

sich krankmelden

Ein Arbeitnehmer ist in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, seinen Arbeitgeber vor dem normalen Arbeitsbeginn zu informieren, wenn er krank ist. Er muss also seinem Arbeitgeber, genauer gesagt seinem Vorgesetzten, so schnell wie möglich seine Arbeitsunfähigkeit melden und außerdem sagen, wie lange die Krankheit wahrscheinlich dauern wird.

Halten Sie sich am besten immer an diese Regeln. Wenn Sie sich nicht vor dem normalen Beginn Ihrer Arbeit krankmelden, sondern zum Beispiel zuerst zum Arzt gehen und dann erst mittags bei Ihrem Arbeitgeber anrufen und sich krankmelden, kann das Konsequenzen haben: Sie könnten eine Abmahnung bekommen. Oder es kann sogar ein Grund für die Kündigung sein! Das gilt auch, wenn Ihr Arbeitgeber Ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu spät bekommt.

Manchmal steht im Arbeitsvertrag, wie man sich krankmelden soll. Oft kann man aber wählen: Sie können sich zum Beispiel persönlich krankmelden, bei Ihrem Arbeitgeber anrufen, eine E-Mail schreiben oder ein Fax schicken.

sich vom Arzt krankschreiben lassen

Sehen Sie in Ihrem Arbeitsvertrag nach! In manchen Verträgen steht, dass man schon am ersten Krankheitstag eine sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung braucht. Diese wird im Alltag oft auch Attest oder Krankschreibung genannt. Das ist ein gelber Zettel, den Sie vom Arzt bekommen, wenn er entscheidet, dass Sie zu krank zum Arbeiten sind.

Steht nichts darüber in Ihrem Arbeitsvertrag, dann gilt: Für die ersten drei Tage der Krankheit brauchen Sie keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Sie müssen also nicht
unbedingt zum Arzt gehen. Sind Sie aber länger als drei Tage lang krank, müssen Sie zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Der Arzt gibt Ihnen dann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für einen bestimmten Zeitraum.

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung besteht aus zwei Zetteln. Einen davon müssen Sie Ihrem Arbeitgeber geben, und zwar so schnell wie möglich. Sie können ihn zum Beispiel persönlich vorbeibringen oder per Post schicken. Den zweiten Zettel müssen Sie an Ihre
Krankenversicherung schicken – auch so schnell wie möglich.

Was passiert, wenn Sie länger krank sind, als auf der Krankschreibung steht? Rufen Sie am besten wieder bei Ihrem Arbeitgeber an, und melden Sie sich weiter krank. Gehen Sie dann wieder zum Arzt und holen Sie sich eine neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Schicken Sie diese wieder so schnell wie möglich an Arbeitgeber und Krankenversicherung.

Aufgaben verteilen

Für Ihre Kollegen, Ihren Chef und Ihr Team ist es bestimmt eine große Hilfe, wenn Sie kurz am Telefon sagen oder in einer E-Mail schreiben, welche (dringenden) Aufgaben Sie zu erledigen hätten:

Deutsch ไทย English
Könnten Sie mich bitte heute und morgen vertreten? วันนี้และพรุ่งนี้คุณช่วยทำหน้าแทนฉันได้ไหม Could you take my place today and tomorrow, please?
Stellen Sie doch bitte mein Telefon auf das von Herrn Jahn um. กรุณาโอนสายโทรศัพท์ของฉันไปเป็นของคุณ Jahn Please switch my phone over to Mr. Jahn’s.
Geh bitte ran, wenn mein Telefon klingelt. เธอช่วยตอบโทรศัพท์ของฉันได้ไหม Please answer if my phone rings.
Würden Sie bitte meine Anrufe entgegennehmen? คุณช่วยรับสายของฉันได้ไหม Would you take my calls, please?
Könntest du vielleicht ab und zu meine E-Mails checken? เธอช่วยตรวจอีเมลของฉันเป็นครั้งคราวได้ไหม Maybe you could check my email every now and then?
Es ist zum Glück heute nichts Dringendes zu tun. Ihr könnt meine Sachen einfach liegen lassen. โชคดีที่วันนี้ไม่มีอะไรเร่งด่วนให้ทำ พวกเธอสามารถทิ้งงานต่างๆ ของฉันไว้ Fortunately, there is nothing urgent to do today. You can just leave my things.
Bitte sagen Sie Frau Jacobi, Sie soll doch bitte … ฝากบอกคุณ Jacobi ว่าช่วย __ Please tell Ms. Jacobi to please …
Könntest du das für mich machen? เธอช่วยทำสิ่งนั้นเพื่อฉันได้ไหม Could you do that for me?
Es wäre wichtig, dass jemand das erledigt. คงเป็นเรื่องสำคัญที่ใครจัดการเรื่องนี้ It would be important for someone to do it.
Jemand müsste bitte für mich … จะต้องมีใครช่วย __ สำหรับฉัน. Someone would have to please …. for me.
Es wäre gut, wenn jemand das erledigen könnte. คงจะดี ถ้ามีใครทำสิ่งนั้น It would be good if someone could do it.

Lohn

Wenn Sie krankgeschrieben sind, wird Ihr Lohn normalerweise maximal sechs Wochen lang weiterbezahlt (wenn Sie schon länger als vier Wochen für die Firma arbeiten). Nach diesen sechs Wochen können Sie Krankengeld bekommen. Das bezahlt die Krankenversicherung.

Auch bei einem Minijob bekommt man seinen Lohn sechs Wochen lang weiterbezahlt, wenn man krank ist. Aber nur, wenn der Vertrag schon mindestens vier Wochen gilt.

Krank im Urlaub

Wenn Sie im Urlaub krank werden, sollten Sie zum Arzt gehen. Denn mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung werden Ihnen die Krankheitstage im Urlaub nicht von
Ihrem Jahresurlaub abgezogen. Aber Vorsicht! Sie können nicht so viele Tage, wie Sie krank waren, länger Urlaub machen. Sie müssen an Ihrem ersten Arbeitstag wieder in
die Arbeit kommen. Aber die Urlaubstage können Sie zu einer späteren Zeit noch einmal nehmen. Das gilt auch, wenn Sie schon krank sind, bevor Ihr Urlaub anfängt.

.

Als Selbstständiger

Müssen Sie sich krankmelden?

Für Selbstständige gelten keine festen Regeln wie bei Angestellten. Trotzdem sollten Sie natürlich Ihren Kunden so schnell wie möglich Bescheid geben, wenn Sie zum Beispiel Termine oder Abgaben nicht einhalten können.

Krankentagegeld

Für Selbstständige gibt es verschiedene Angebote von Krankenkassen, um Geld zu bekommen, wenn sie krank sind. Mit einer Krankentagegeldversicherung bekommen sie zum Beispiel weiter Geld, wenn sie arbeitsunfähig sind.

.

Wortschatz

Deutsch ไทย English
sich krankmelden แจ้งการลาป่วย to call in sick
gesetzlich ตามกฎหมาย legally
verpflichtet sein zu ถูกบังคับ to be obliged to
der Vorgesetzte หัวหน้างาน supervisor
die Arbeitsunfähigkeit ไม่สามารถทำงานได้ incapacity for work
sich halten an ทำตาม to follow
die Konsequenz ผลที่ตามมา consequence
die Abmahnung จดหมายเตือน warning letter
die Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung ใบรับรองลางาน certificate of incapacity for work
der Arbeitsvertrag สัญญาจ้าง employment contract
sich (vom Arzt) krankschreiben lassen ขอใบรับรองลาป่วย (จากแพทย์) to ask for a sick leave (from a doctor)
nachsehen ตรวจสอบ to check
gelten นำมาใช้ to apply
unbedingt อย่างไม่มีเงื่อนไข absolutely
der bestimmte Zeitraum ช่วงเวลาที่เกำหนด a determined period of time
der Zettel ใบ note
vorbeibringen นำไปให้ to bring it over
Aufgaben verteilen แจกจ่ายงาน to distribute tasks
dringend เร่งด่วน urgent
erledigen จัดการ to manage
normalerweise โดยปกติ usually
das Krankengeld เงินสงเคราะห์เมื่อป่วยระยะยาว sick pay
abziehen หักออก to deduct
die feste Regel กฎที่กำหนดตายตัว a fixed rule
Krankentagegeld เบี้ยเลี้ยงเจ็บป่วยรายวัน daily sickness allowance

Übung

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s