Posted in Niveau A2

Schulnoten

นี่คือบทที่ ที่คุณเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่นเกรด การทดสอบ และเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษา

Wortschatz

Deutsch ไทย Englisch
die Schule โรงเรียน school
Sie geht zur Schule. หล่อนไปโรงเรียน She goes to school.
der Schüler นักเรียน student
der Lehrer ครู teacher
der Unterricht ชั่วโมงเรียน lesson
der Stundenplan ตารางเวลา timetable
das Fach วิชา subject
die Hausaufgaben การบ้าน homework
Sie muss einen Test schreiben. หล่อนต้องสอบ She has to take a test.
die Note เกรด mark
Wow, er hat eine Eins bekommen! ว้าว เขาได้เกรด 1! Wow, he got an A!
Oh, er hat eine Sechs bekommen! โอ้ไม่ เขาได้เกรด 6! Oh no, he got an F!
das Zeugnis รายงานผลการเรียน report card
Sitzenbleiben เรียนซ้ำชั้น to repeat a class
Er ist sitzengeblieben. เขาต้องเรียนซ้ำปี He has to repeat the year.
der Elternsprechtag การประชุมผู้ปกครอง parent-teacher conferences
die Schulferien ปิดเทอม school vacation

Das deutsche Schulsystem

โรงเรียนมีอยู่หลายประเภท และระบบการศึกษาในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน เด็กทุกคนตั้งแต่อายุ 6 หรือ 7 ปีต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนประถม (Grundschule/Primarschule) หลังจากที่จบชั้นป. 4 (หรือป. 6 ในบางรัฐ) เด็ก ๆ จะเข้าเรียนในโรงเรียนระดับถัดไป ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ปกติแล้วที่โรงเรียนประถมในชั้นป. 4 จะมีการแนะนำว่าลูกของคุณควรเข้าเรียนที่โรงเรียนประเภทใดต่อ เช่น โรงเรียน Hauptschulen หรืออีกชื่อคือ Mittelschulen (ป.5 – ม.3/ม.4) ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่เรียกว่า Hauptschulabschluss หรือเทียบเท่า ที่โรงเรียนประเภทนี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาเชิงปฏิบัติ เช่น งานไม้หรือการเขียนแบบทางเทคนิค โรงเรียนระดับสูงขึ้นคือโรงเรียน Realschule (ป.5-ม.4) ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่เรียกว่า Realschulabschluss หลังจากที่จบโรงเรียน Hauptschule หรือ Realschule แล้ว นักเรียนสามารถเรียนต่อด้านวิชาชีพ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน Gymnasium (จนถึง ม.6) ที่โรงเรียนประเภทนี้ นักเรียนจะสอบรับใบประกาศนียบัตรจบม.ปลายที่เรียกว่า Abitur และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้ ที่โรงเรียน Gymnasium ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนภาษาต่างประเทศ 2 – 3 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

นอกจากนั้นแล้ว บางรัฐยังมีโรงเรียนแบบประสม (Gesamtschule) ด้วย ซึ่งรวมโรงเรียนแบบ Hauptschule, Realschule และ Gymnasium เข้าด้วยกัน หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนประเภทของโรงเรียน เช่น จากโรงเรียน Hauptschule เป็นโรงเรียน Realschule จะเปลี่ยนที่โรงเรียนประเภทนี้ได้ง่ายกว่า ในกรณีของโรงเรียนที่แบ่งประเภทชัดเจน นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนโรงเรียนได้ แต่ไม่ง่ายนัก ในแต่ละรัฐ มีโรงเรียนระบบสองภาษา, ศูนย์การศึกษาพิเศษ, วิทยาลัยเฉพาะทาง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วย

Das deutsche Notensystem

โดยทั่วไปในเยอรมนีคะแนนผลเรียนมีสองระบบที่แตกต่างกัน

 • ระบบที่หนึ่งประกอบด้วยคะแนนจาก 1 ถึง 6 โดย 1 เทียบเท่ากับดีมาก และ 6 เทียบเท่ากับไม่เป็นที่พอใจ ถ้าเกรดต่ำกว่า 4 จะถือว่าไม่ผ่านการสอบ เป็นระบบนี้นิยมใช้มากที่สุด ใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 ตลอดจนโรงเรียนอาชีวศึกษา และวิทยาลัย
  • 1.0          Sehr gut (ดีมาก)
  • 2.0          Gut (ดี)
  • 3.0          Befriedigend (น่าพอใจ)
  • 4.0          Ausreichend (พอใช้)
  • 5.0          Mangelhaft (ต่ำกว่าที่กำหนด)
  • 6.0          Ungenügend (ไม่เพียงพอ)
 • ระบบที่สองประกอบด้วยคะแนน 0 ถึง 15 ใช้ในระดับมอปลายของโรงเรียน Gymnasium เนื่องจากคำนวณคะแนนในการสอบ Abitur ได้ง่ายขึ้น ระบบคะแนนนี้ยังเป็นพื้นฐานในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย แต่คะแนนสามารถแปลงเป็นเกรดได้โดยประมาณ

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s