English Section

เริ่มต้นด้วยการเลือกหัวข้อที่สนใจ หรือต้องการฝึกเป็นพิเศษ ทุกบทเรียนได้ออกแบบมาสำหรับการเรียนประมาณ 60 นาที (บทเรียนที่มีเครื่องหมาย * เป็นบทเรียนที่มีความยาวเพียง 30 นาที)

นัดวันเรียนกับครูโดยสงข้อความถีง tutor janet

 

 

รอการยืนยันจาก tutor janet

.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน

ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบรับ – ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษา และท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ

BASIC

บทเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษ

บทเรียนฝึกฟังภาษาอังกฤษ

แนะนำตัวเอง

What about you?

Your name, please!

ครอบครัว

* She’s got her dad’s eyes

This is my family

กิจกรรมประจำวัน

* Whose Saturday?

Welcome to Language International

ที่อยู่อาศัย

House Doctor

We can we move in?

เมืองและชนบท

A nice neighborhood

Treasure hunt

การเดินทางและการท่องเที่ยว

Hotels

But it says here…

อาหารและเครื่องดื่ม

* Recipes

What’s cooking?

บอกลักษณะคน

* Lost!

* These are my friends

บอกลักษณะสิ่งของ

* Can you describe it?

* I am looking for a…

เพื่อนและความสัมพันธ์

What kind of friend are you?

He’s not really my type.

สุขภาพและการออกกำลังกาย

Well being

Welcome to Health Club

เวลาว่าง

What’s on?

* Eye on the world

การศึกษา

Learning to learn

It’s okay, I guess

โลกของคนทำงาน

Why work?

Welcome to the Happy Chicken!

เรื่องเงินๆ ทองๆ

Easy money

It’s terrible!

เรื่องราวและประสบการณ์ที่ผ่านมา

Really?

Never again!

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Gizmos and gadgets

* That’s fast!

สังคมและสภาพแวดล้อม

How green are you?

It’s about time!

.

BASIC

บทเรียนฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

บทเรียนฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

แนะนำตัวเอง

Write around the world

Pickpocket!

ครอบครัว

77 years of marriage

Dinner’s in the oven

กิจกรรมประจำวัน

Where did I see you?

Nothing happens today

ที่อยู่อาศัย

Room to let

Designer kitchen

เมืองและชนบท

What does the sign say?

Get lost

การเดินทางและการท่องเที่ยว

Look behind you

Wish you were here

อาหารและเครื่องดื่ม

Test your eating habits

A lovely meal

บอกลักษณะคน

How do I look?

Virtually friends

บอกลักษณะสิ่งของ

Don’t go out without …

Internet bargains

เพื่อนและความสัมพันธ์

What is a friend?

Dear John

สุขภาพและการออกกำลังกาย

Daily warm-up exercise

More pain, less pain

เวลาว่าง

A life of leisure

Leisure for all

การศึกษา

Cambridge English Readers

A likely excuse

โลกของคนทำงาน

Start your own business

Trouble with telesales

เรื่องเงินๆ ทองๆ

Are you a shopaholic?

Credit cards

เรื่องราวและประสบการณ์ที่ผ่านมา

Home and dry

One thing let to another

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Last man on the moon

Short circuits

สังคมและสภาพแวดล้อม

How much do you know about earthquake?

Planning problems

.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับกลาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดี จากสื่อโสตทัศน์ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคำสั่งขั้นตอน การปฏิบัติการอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความกำหนดการป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

MEDIUM

บทเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษ

บทเรียนฝึกฟังภาษาอังกฤษ

แนะนำตัวเอง

Life map

Nice to meet you

ครอบครัว

Family tension

Children change everything

กิจกรรมประจำวัน

Life’s what you make it

* A day in life of…

ที่อยู่อาศัย

A perfect home

Celebrity house challenge

เมืองและชนบท

Then and now

Traffic trouble

การเดินทางและการท่องเที่ยว

Travelers’ tales

What a journey!

อาหารและเครื่องดื่ม

Menu, please

That sounds delicious!

บอกลักษณะคน

* Who is that?

Just shopping!

บอกลักษณะสิ่งของ

* Lost property

Wow… that’s big!

เพื่อนและความสัมพันธ์

Moral dilemmas

It’s not such a bad custom

สุขภาพและการออกกำลังกาย

Healthy, wealthy and wise

Believe it or not

เวลาว่าง

Focus on leisure

You collect what?

การศึกษา

What’s education for?

My first day at school

โลกของคนทำงาน

The right person for the job.

I hate my job!

เรื่องเงินๆ ทองๆ

Sale or exchange

Sell, sell, sell!

เรื่องราวและประสบการณ์ที่ผ่านมา

Interruptions

I was really scared!

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

It will never happen

Next stop …. Mars!

สังคมและสภาพแวดล้อม

Something has to change

Stop, thief!

.

MEDIUM

บทเรียนฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

บทเรียนฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

แนะนำตัวเอง

The numbers game

Who is who?

ครอบครัว

What’s the best age to get married?

Trouble with the in-laws

กิจกรรมประจำวัน

Men who cook

Prison: doing time

ที่อยู่อาศัย

How do you explain that?

Holiday house swap

เมืองและชนบท

Where would you prefer to live?

The news on the street

การเดินทางและการท่องเที่ยว

Keeping in touch

Paradise tours

อาหารและเครื่องดื่ม

It’s not what you eat

The greasy spoon

บอกลักษณะคน

His or hers?

Business contacts

บอกลักษณะสิ่งของ

Don’t forget to pack…

It’s a whatsit

เพื่อนและความสัมพันธ์

How to make new friends

Soap opera

สุขภาพและการออกกำลังกาย

What shall I do?

First Aid

เวลาว่าง

The National Museum of Photography

I win!

การศึกษา

Best day, worst day

Writing class

โลกของคนทำงาน

It’s a risky business

What do you do

เรื่องเงินๆ ทองๆ

The best and the worst

Shopping by post

เรื่องราวและประสบการณ์ที่ผ่านมา

James Cook

The six friends

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Flame and furtune

It’s amazing

สังคมและสภาพแวดล้อม

Mummy, oh, mummy!

Capaign, not complain